Zakończył się pierwszy etap programu przygotowawczego dla doradców miast w związku z realizacją programu dotyczącego wzmocnienia rozwoju średnich i małych miast w Polsce.


25 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z wszystkimi partnerami – Związkiem Miast Polskich, Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - oficjalnie zainaugurowało w Warszawie Program „Rozwój lokalny”, a w jego ramach projekt predefiniowany „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”. Program ma na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców małych i średnich miast.

Praktyczna realizacja projektu predefiniowanego rozpoczęła się 29 kwietnia 2019 r.

W trakcie prac przygotowawczych tej części programu Związek Miast Polskich przeprowadził otwarty nabór do zespołu ekspertów, spośród których wyłoniono 55 doradców miast. Do współpracy pozyskane zostały osoby o wysokich, zróżnicowanych kompetencjach, wynikających zarówno z ich doświadczeń praktycznych (byli samorządowcy z wieloletnim stażem w różnych jednostkach), jak i doradczych (konsultanci pracujący na rzecz i z jednostkami samorządu terytorialnego. Grupa ta stanowiła będzie podstawę systemowego wsparcia miast ubiegających się o dotacje w Programie Rozwój Lokalny.

Warto podkreślić, że Związek zgromadził zespół osób o bardzo wysokich kompetencjach w różnych obszarach, którymi jego członkowie wymieniają się w ramach cotygodniowych dwudniowych zjazdów, uzupełniając posiadaną wiedzę i aktywnie dzieląc się różnorodnymi doświadczeniami. Do końca czerwca odbyło się pięć pierwszych zjazdów w ramach programu przygotowawczego doradców.

Tematy, jakie poruszano podczas zjazdów:

  • przyczyny niekorzystnych zmian w miastach i regionach (zmiany demograficzne, w tym depopulacja, wzrost kosztów dostarczania usług publicznych, zmiany w strukturze zatrudnienia, zadłużenie JST)
  • sposoby wstępnego diagnozowania stanu danej jednostki z wykorzystaniem MRL
  • planowanie strategiczne (z wykorzystaniem metody marketingu terytorialnego) - jako całościowe zintegrowane podejście do planowania i zarządzania rozwojem miasta
  • partycypacja oraz współrządzenie jako rozwinięta metoda budowania zaangażowania mieszkańców i zwiększenia efektywności w rozwoju miast
  • narzędzie wDialogu (będzie wykorzystywane do wspomagania procesów konsultacyjnych w miastach objętych programem Rozwój Lokalny) oraz rządowy program Dostępność+
  • analiza finansów JST z wykorzystaniem narzędzia do wieloletniego planowania finansowego (przykłady projektów rozwojowych łączących finansowanie z różnych źródeł).

W jednym ze zjazdów wzięła udział Elita Cakule z Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych, prezentując doświadczenia norweskie w zakresie uniwersalnego planowania i projektowania miast oraz współzarządzania miastem z udziałem mieszkańców.

Przypomnijmy, że w ramach promocji i informowania o konkursie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zorganizowane zostały konferencje informacyjne: w Krakowie (6.05), Poznaniu (9.05), Gdańsku (13.05) oraz Katowicach (3.05), a także konferencja informacyjna dla burmistrzów i prezydentów miast w Warszawie (14.06). ZMP zorganizował także w Poznaniu w dniu 19.06 seminarium na temat wykorzystania Monitora Rozwoju Lokalnego dla miast przygotowujących wnioski aplikacyjne.

Dodatkowo w pierwszym okresie przygotowań do realizacji projektu predefiniowanego w wybranych miastach (m.in. w Kielcach i w Gdańsku) rozpoczęto przegląd miejskich systemów GIS i konsultacje na temat istniejących funkcjonalności takich systemów w najbardziej zaawansowanych i aktywnych miastach. Rozpoczęto również prace nad ustaleniem minimalnych standardów zarządzania danymi, które potencjalnie mogą być prezentowane w takim portalu. Prowadzono konsultacje z innymi instytucjami (Główny Urząd Statystyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, ZMP) aktywnymi w tym zakresie w formie seminariów eksperckich.

Po okresie wakacyjnym odbędzie się druga tura Zjazdów w ramach programu przygotowawczego.

Więcej na temat programu „Rozwój lokalny” – tutaj