Pilną potrzebę zwiększenia nakładów na organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach postulują członkowie Zarządu Związku w stanowisku przyjętym podczas posiedzenia 9 lutego 2018 r. w Warszawie.

W podjętym podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Warszawie 9 lutego br. stanowisku (w załączeniu) podkreślono, że zajęcia pozalekcyjne w szkołach prowadzonych przez samorządy stanowią jedną z kluczowych form pracy z dziećmi i młodzieżą, poszerzających ich ofertę zgodnie z potrzebami uczniów, oczekiwaniami rodziców i potencjałem kadry pedagogicznej.

Środki na zajęcia pozalekcyjne

Praktyki gmin w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych są różnorodne, a jedną spośród nich jest ich bezpłatne prowadzenie przez nauczycieli w myśl art. 42 ust 2 ustawy Karta Nauczyciela. Ich realizacja budzi jednak wiele kontrowersji, przede wszystkim wśród związków zawodowych. Samorządy mając na uwadze jakość edukacji, starają się nie dopuścić do zubożenia oferty prowadzonych szkół, dlatego ponoszą koszty tego zadania z dochodów własnych. Często ze względu na trudną sytuację finansową, wiele samorządów nie ma na to zadanie środków. Dlatego przedstawiciele miast skupionych w ZMP zwracają się do MEN o rozważenie możliwości zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej i dofinansowanie samorządów na organizację zajęć pozalekcyjnych lub uwzględnienia w subwencji oświatowej środków na organizację zajęć pozalekcyjnych na zasadzie, jaka obowiązuje przy części subwencji oświatowej dotyczącej organizowania warunków kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych.

W opinii reprezentantów miast istnieje ponadto pilna potrzeba przyjęcia regulacji zmierzających do przekazania samorządom środków z budżetu państwa na dostosowanie warunków kształcenia w szkołach podstawowych w związku ze zmianą ustroju szkolnego. „Wiele samorządów wciąż boryka się z organizacja pracowni przedmiotowych, które uniemożliwiają pełną realizację podstawy programowej. Niestety, przeprowadzając zmianę ustroju szkolnego, równocześnie nie zabezpieczono samorządom odpowiedniego wsparcia w obszarze związanym z dostosowaniem warunków kształcenia.” - czytamy w stanowisku.

Za bardzo szczegółowy krajobraz

Negatywnie odniesiono się do projektu rozporządzania Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych. W regulacji tej dużą wagę przykłada się do krajobrazów przyrodniczych, mniej do delimitacji krajobrazów miejskich. Wyniki audytu będą miały bezpośredni wpływ na treść aktów planistycznych, w związku z tym, wątpliwości budzą wskazania, jakie mogą z niego wynikać. Dotyczą one np. przeznaczenia terenów, sposobu zagospodarowania, i mogą zawierać nakazy, zakazy oraz ograniczenia w odniesieniu do np. linii i wysokości zabudowy, proporcji i kształtu bryły, kolorystyki.

Zdaniem Zarządu ZMP, te bardzo szczegółowe regulacje dotyczące działalności inwestycyjnej w mieście, wykraczają poza wymagania, jakie stawia obowiązująca ustawa wobec planów miejscowych. Będą również narzucać kierunki polityki przestrzennej realizowanej w mieście. Krajobraz miejski, z uwagi na dynamikę zmian, specyfikę, uwarunkowania historyczne i funkcjonalne, nie może być potraktowany w taki szczegółowy sposób, tym bardziej, że audyt krajobrazowy opracowuje się nie częściej niż raz na 20 lat i dotyczy całego województwa (trudno będzie wprowadzać zmiany).

Nowe modele inwestycji drogowych

Udzielono poparcia dla pomysłu przedstawionego przez miasto Kraków w sprawie modelu działań inwestycyjno-modernizacyjnych dla przedsięwzięć drogowych. Proponowane zmiany mają na celu istotne usprawnienia realizacji inwestycji drogowych w przypadku ich wykonywania za pośrednictwem spółek celowych JST oraz przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. W obecnym stanie prawnym, realizacja robót drogowych jest dopuszczalna na podstawie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Realizacja przedsięwzięć drogowych z wykorzystaniem proponowanych przez miasto Kraków rozwiązań legislacyjnych (więcej szczegółów w załączeniu) zwiększy możliwość efektywnego wykonania całego zakresu przypisanych jednostkom zadań. Umożliwi pozabudżetową realizację zadań przez spółkę celową, odpowiedzialną za przygotowanie, sfinansowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego. JST uzyskają tym samym alternatywne do tradycyjnej formuły narzędzie organizacyjno-prawne dla dużych przedsięwzięć infrastruktury drogowej.

Zarząd ZMP na spotkaniu w Warszawie rozpatrzył również projekty sprawozdań z działalności Związku za rok 2017 oraz projekty uchwał XLI ZO w Żywcu (budżet na 2018 r. i zmiany w statucie).

W trakcie posiedzenia przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. omówili rolę Funduszu Inwestycji Samorządowych i możliwości pozyskania kapitału na inwestycje w ramach Pakietu dla miast średnich, a także podsumowali I etap Program E-bus (prezentacje w załączeniu).

Prezydenci i burmistrzowie mogli się też zapoznać z pomysłem stworzenia projektu uniwersalnego modelu gospodarki w obiegu zamkniętym, w oparciu o myślenie cyrkularne o mieście, dzięki powstaniu Centrum Cyrkularnej Ekonomii (Horyzont 2020).

Zarząd Związku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z ZMP Wyrzyska.

Joanna Proniewicz, rzecznik prasowy ZMP