O aktualizacji krajowej polityki miejskiej mówiono podczas II Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach - chodzi m.in. o zmianę modelu dyfuzyjno-polaryzacyjnego na globalizacyjno-redystrybucyjny.


W związku z trwającym procesem aktualizacji polityk sektorowych państwa i ich integracji ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR) pojawia się również  wyzwanie związane z aktualizacją krajowej polityki miejskiej.

Jak czytamy na stronach Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, dokument pn. Krajowa polityka miejska 2023 został formalnie przyjęty w 2015 roku, jednak jego ustalenia zostały wdrożone jedynie w niewielkim zakresie – wybiórczo i bez mechanizmów koordynujących – a więc bez najważniejszego elementu, który powinien cechować horyzontalną politykę jaką winna być krajowa polityka miejska, integrująca i ukierunkowująca również działania planowane w ramach innych polityk sektorowych, jak i przez inne podmioty sektora publicznego, których działalność może mieć istotne znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów oraz dla sprostania zidentyfikowanym problemom i wyzwaniom rozwojowym polskich miast. Inną słabością wspomnianego dokumentu jest niewątpliwie brak operacjonalizacji przyjętych celów, co po części wynikać może z braku właściwej diagnozy problemów rozwojowych polskich miast, która uwzględniałaby w większym stopniu ich specyfikę i olbrzymie zróżnicowanie.

Eksperci z całej Polski, którzy specjalizują się politykach miejskich, kształtowaniu przestrzeni, środowisku, mieszkalnictwie i transporcie, pracowali wspólnie w celu opracowania rekomendacji do krajowej polityki miejskiej. Z efektami ich pracy w postaci raportów, dotyczącymi krajowej polityki miejskiej, transportu i mobilności, mieszkalnictwa, kształtowania przestrzeni zurbanizowanej oraz środowiska i adaptacji do zmian klimatu, można się zapoznać TUTAJ

Komentarze do raportów można zgłaszać do 6 grudnia na adres: opm@irm.krakow.pl

Po zebraniu uwag Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów opublikuje finalny raport o polityce miejskiej w Polsce, który uzupełniony będzie o wnioski z dyskusji i komentarze przedstawione w trakcie sesji kongresowych oraz nadesłanych maili.