Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli nową strategię rozwiązywania problemów społecznych. To bardzo ważny dokument obowiązujący przez najbliższe siedem lat w Świdnicy.

Dokument ten wyznacza kierunki polityki społecznej i opiera się na diagnozie obszarów problemowych. Są to między innymi wyniki ankiet, na które odpowiedzieli mieszkańcy Świdnicy, pozwoliły one wskazać to, co możemy zrobić, aby w środowisku społeczności, którą tworzymy, żyło nam się lepiej na co dzień: jakie wprowadzić zmiany, które skutecznie i w trwały sposób podniosą jakość życia. Istotnym głosem w diagnozie i opracowaniu zadań do realizacji były konsultacje ze specjalistami zawodowo zajmującymi się takimi sferami jak: pomoc społeczna, oświata i wychowanie, sport i kultura oraz bezpieczeństwo. Proces pracy nad strategią trwał od 2018 roku. Dzięki temu zawarte w dokumencie informacje są aktualne i staną się punktem wyjścia dla programów zawierających bardziej szczegółowe zadania, służące poprawie jakości życia w węższych sferach naszej społeczności.

W Strategii zwrócono uwagę na wiele problemów, grupując działania w trzy obszary:

  • wsparcie dla rodzin i wzmocnienie systemu edukacji,
  • aktywna polityka senioralna i włączenie społeczne grup defaworyzowanych
  • podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców.

Między innymi akcent położono na potrzebę poszerzania oferty dla seniorów, z jednej strony zwracając uwagę na potrzeby tej coraz liczniejszej grupy w naszej społeczności i z drugiej strony proponując rozwiązania na wykorzystanie ich potencjału.