PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przygotowała, współpracując z ZMP, bardzo ciekawy materiał dotyczący wdrażania mechanizmu „zamrażania cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r.”

W sytuacji gdy wciąż brak jest aktu wykonawczego do ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw, to bardzo cenne wskazówki dla samorządów terytorialnych, które są dotknięte znacznymi podwyżkami cen energii elektrycznej (podziękowania dla PGE!).

Zachęcamy do zapoznania się nimi i monitorowania procesu legislacyjnego, bowiem czasu na przygotowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z mechanizmów zamrażania cen energii zapewne nie będzie dużo.

Pytanie: Czy Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1b zmienionej ustawy, wyczerpuje uwiarygodnienie obowiązującej na dzień 30.06.2018 r.
stawki, wobec czego nie będzie konieczności przedkładania aktualnemu
sprzedawcy faktur?

Odp. PGE S.A: Tak, ale tylko pod warunkiem, że Klient na tym samym Punkcie Poboru Energii ma zawartą w 2019 r. umowę z tym samym sprzedawcą i w tej samej grupie taryfowej, co 30.06.2018 r. i nie mają miejsca przesłanki wskazane w art. 7 ust. 2 ppkt 2) ustawy, dla których sposób wyznaczania obowiązujących 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną określone zostaną w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw energii.

Pytanie: Jeżeli faktury miałyby obowiązywać, to przekazywane byłyby:  
w jakiej formie (scany/kserokopie/kserokopie za zgodność), w jakim
terminie – trzeba uwzględnić, że w skali kraju będą to setki
tysięcy dokumentów? Trzeba uwzględnić również fakt, że niektórzy
dostawcy ogłosili upadłość i do chwili obecnej nie dostarczyli
faktur. Odbiorca tym samym nie dysponuje dokumentem źródłowym
potwierdzającym obowiązującą w dniu 30.06 stawką. Dodatkowo, gdyby
gmina w trakcie 2019 roku zawarła dwie umowy do 30.06 i od 01.07 do
31.12, jeżeli miałyby obowiązywać faktury, koniecznym byłoby
przedłożenie dokumentów dwóm sprzedawcom.

Odp. PGE S.A: W przypadkach, dla których niezbędne będzie dostarczenie faktury należy dostarczyć duplikaty faktur zgodnie z wymogami ustawy (dokument taki powinien zawierać słowo DUPLIKAT i datę jego wystawienia). Sprzedawcy zobowiązani są wydania duplikatu w terminie 7 dni. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wystawi duplikatu faktury w terminie 7 dni od wystąpienia odbiorcy o taki duplikat kara wynosi 500 zł od każdej wystawionej faktury. W przypadku sprzedawców, którzy ogłosili upadłość jeśli proces upadłościowy jest w trakcie o duplikat faktury należy zgłaszać się do syndyka.

Pytanie: Umowy sprzedaży energii elektrycznej podpisywane są przez gminy w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych gminy oraz innych instytucji posiadających osobowość prawną. Czy w takiej sytuacji oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1b zmienionej ustawy, składać będzie mogła gmina (jako strona umowy)?

Odp. PGE S.A: Oświadczenie składa strona Umowy lub pełnomocnik, zgodnie z pełnomocnictwem.

Pytanie: Obecnie do części punktów poboru dostawy realizowane są w ramach tzw. dostaw rezerwowych. Czy w roku 2019 obowiązywać będą dla tych PPE ceny dostaw rezerwowych obowiązujących w dniu 30.06.2018 r., czy ceny z zawartej w wyniku negocjacji umowy, która obowiązywała u odbiorcy w dniu 30.06.2018r.?

Odp. PGE S.A: W I półroczu 2019 r. będą obowiązywały ceny i stawki opłat za energię stosowane w dniu 30 czerwca 2018, o ile Minister właściwy ds. energii w drodze rozporządzania nie określi innego sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla tego typu odbiorców końcowych.

W II półroczu 2019 r., w zależności czy Klient mieści się w katalogu odbiorców końcowych określonych w art. 5 ust. 1 a i spełni wymagane obowiązki ustawowe.

Pytanie: Jeżeli gmina na 2018 r. miała zawartą umowę na dostawę energii
z jedną ceną (bez podziału na grupy taryfowe), a w kolejnych miesiącach
u odbiorcy nastąpiła zmiana grupy taryfowej. Wg jakiej stawki rozliczana będzie sprzedaż energii do tego punktu?

Odp. PGE S.A: Regulacja zawarta będzie w Rozporządzeniu. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku:

a) zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego po dniu 30 czerwca 2018 r.,

b) uzyskania nowej koncesji na obrót energią elektryczną przez przedsiębiorstwo energetyczne, niewykonujące dotychczas działalności gospodarczej w tym zakresie,

c) zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej przez nowego odbiorcę końcowego,

d) korzystania przez odbiorcę końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. z usług sprzedawcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

e) zmiany grupy taryfowej przez odbiorcę końcowego,

f) rozliczania odbiorcy końcowego przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie wartości indeksów giełdowych,

g) korzystania przez odbiorcę końcowego z przedpłatowego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną;

Pytanie: Jaki tryb będzie obowiązywał w przypadku umów zakończonych w trakcie roku 2019 jeszcze przed wejściem w życie przepisów? Jeśli
np. gmina miała zawartą umowę do dnia 30.04.2019 r. obecnie dostawy
realizuje inny podmiot. Jakie są gwarancje, że taka gmina „odzyska
nadpłatę” od podmiotu, z którym umowa już nie obowiązuje?

Odp. PGE S.A: Zgodnie z Ustawą wszystkie zmiany cen następują za okres od 1 stycznia 2019. W tym konkretnym przypadku, jeśli spełnione zostały kryteria ustawowe i ceny i stawki opłat za energię elektryczną. W okresie od 01.01.2019 do 30.04.2019 były wyższe niż ceny w dniu 30 czerwca 2018, za okres od 01.01.2019 do 30.04.2019 zostanie wystawiona stosowna korekta.

W przypadku gdy przedmiotowa gmina w okresie od 1 stycznia 2019 do
30 kwietnia 2019 była Klientem tego samego Sprzedawcy (na wszystkich PPE), co na dzień 30 czerwca 2018 i nie nastąpiło na jakimkolwiek PPE zdarzenie typu:

a) zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego po dniu 30 czerwca 2018 r.,

b) uzyskanie nowej koncesji na obrót energią elektryczną przez przedsiębiorstwo energetyczne, niewykonujące dotychczas działalności gospodarczej w tym zakresie,

c) zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej przez nowego odbiorcę końcowego,

d) korzystanie przez odbiorcę końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. z usług sprzedawcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

e) zmiana grupy taryfowej przez odbiorcę końcowego,

f) rozliczania odbiorcy końcowego przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie wartości indeksów giełdowych,

g) korzystanie przez odbiorcę końcowego z przedpłatowego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną - to sprzedawca sam dokona korekty cen do poziomu cen z 30 czerwca 2018.

W sytuacji gdy na dzień 30.06.2018 Sprzedawcą był ktoś inny, Klient będzie musiał prawodopodobnie  dostarczyć duplikat faktury dla ustalenia ceny obowiązującej 30.06.2018, a w przypadku gdy Klient nie dostarczy duplikatu faktury, szczegóły wg jakich cen ma zostać zafakturowany za okres 01.01.2019 do 30.04.2019, określi Rozporządzenie.

Pytanie: Czy przewidywany jest jakiś mechanizm systemowy
w przypadku uchylania się sprzedawców od obowiązku wyrównania nadpłaconych kwot.

Odp. PGE S.A: Za nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa art. 5 i 6 Ustawy, ustawodawca przewidział kary nakładane przez Prezesa URE
w drodze decyzji. Kara pieniężna nie może być niższa niż 0,5% i wyższa niż 5% przychodu koncesjonowanego ukaranego przedsiębiorcy.

Pytanie: Jaką cenę otrzyma odbiorca energii, którego sprzedawca wybrany
w ramach postępowania przetargowego zakończył, z dniem 4 czerwca 2018 r., sprzedaż energii (przy cenie zakupu w wysokości 211,70 zł/MWh netto) i na dzień 30 czerwca 2018 odbiorcę obowiązywała umowa sprzedaży rezerwowej (przy cenie ok. 1400 zł/MWh netto)? W związku z faktem, że sytuacja dotyczy grupy zakupowej skupiającej wielu odbiorców proszę o podanie cen dla grup taryfowych B, C oraz G (cena ustalona w przetargu na 2018 rok była jednolitą ceną dla wszystkich tych grup taryfowych). Oczekujemy, że zaproponowana w ramach rozporządzenia cena będzie odzwierciedlać poziom kontraktów zawieranych na rok 2018 przez JST która, w przypadku ww. grupy, wynosiła 211,70zł/MWh netto.

Odp. PGE S.A: Regulację w tym zakresie powinno określić Rozporządzenie wykonawcze do ustawy.

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku:

a) zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego po dniu 30 czerwca 2018 r.,

b) uzyskania nowej koncesji na obrót energią elektryczną przez przedsiębiorstwo energetyczne, niewykonujące dotychczas działalności gospodarczej w tym zakresie,

c) zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej przez nowego odbiorcę końcowego,

d) korzystania przez odbiorcę końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. z usług sprzedawcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

e) zmiany grupy taryfowej przez odbiorcę końcowego,

f) rozliczania odbiorcy końcowego przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie wartości indeksów giełdowych,

g) korzystania przez odbiorcę końcowego z przedpłatowego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną.

Pytanie: Jeżeli w skład grupy publicznej wchodzą także spółki gminy posiadające koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i samodzielnie opłacające podatek akcyzowy (dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw ciepłowniczych i wodociągowych, które wyprodukowaną energię zużywają na własne potrzeby - produkcja ciepła w kogeneracji, produkcja energii elektrycznej z biogazu), czy takich odbiorców obejmują zapisy Ustawy i rozporządzenia?

Odp. PGE S.A: Przepisy ustawy dotyczą Odbiorców końcowych. Odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Pytanie: W jaki sposób odbiorcy mają dokonać rozliczenia nadpłaty
z tytułu energii elektrycznej oraz podatku VAT za I półrocze 2019,
powstałej po korekcie faktur w związku z obniżeniem ceny energii do poziomu cen z 2018 r., o którym mowa w ustawie?

Odp. PGE S.A: Nadpłaty będą rozliczane zgodnie z zapisami umownymi.