Sopot będzie piątym miastem w Polsce, które stosować będzie Standardy Dostępności, czyli reguły, według których kształtuje się przestrzeń publiczną przyjazną wszystkim użytkownikom.

Sopot będzie piątym miastem w Polsce, które przy projektowaniu przestrzeni publicznej stosować będzie opracowane na Politechnice Gdańskiej Standardy Dostępności, czyli reguły, według których kształtuje się przestrzeń przyjazną wszystkim użytkownikom, również osobom z niepełnosprawnościami. 

Opracowane na Politechnice Gdańskiej przez dr. hab. inż. Marka Wysockiego, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury, Standardy Dostępności określają wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych w celu wdrożenia rozwiązań przyjaznych wszystkim użytkownikom przestrzeni o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz osobom starszym. Obejmuje to projektowanie obiektów i przedmiotów dostępnych dla wszystkich osób, bez względu na to, czy są osobami niepełnosprawnymi czy sprawnymi.
Standardy Dostępności zawierają niezbędne informacje i rozwiązania służące zaprojektowaniu i modernizacji przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego w celu ujednolicenia rozwiązań stosowanych na terenie miasta. Odwołują się do polskich przepisów prawnych, jak również standardów z innych krajów europejskich.

Osoby, które mają trudności w poruszaniu się w przestrzeni miasta to duża grupa ludzi, a do nich oprócz osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, należą także osoby starsze, rodzice z dzieckiem w wózku, kobiety w ciąży, osoby otyłe, niskie lub bardzo wysokie, a także osoby z czasowymi ograniczeniami mobilności, jak: osoby z urazami kończyn poruszające się przy pomocy balkoników lub kul, ale także osoby z dużymi bagażami itp. 

Stworzenie sprzyjających warunków rozwoju i samorealizacji osób niepełnosprawnych wymaga wprowadzenia takich rozwiązań przestrzennych, które zapewniałyby możliwe samodzielne i niezależne funkcjonowanie w lokalnej społeczności, w tym również możliwości korzystania z powszechnych usług i z atrakcji turystycznych. I takim miastem, jeszcze bardziej otwartym i dostępnym dla wszystkich, chce być Sopot. 

Sopot jest kolejnym miastem, po Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Koninie i Poznaniu, które wdraża Standardy Dostępności.