Zachęcamy samorządowców do podpisywania „Deklaracji o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ” przyjętej podczas I Krajowego Forum Miejskiego.

Jest to pierwsza tego typu deklaracja podpisana przez tak szeroką reprezentację administracji rządowej i wsparta przez środowiska samorządowe. Wolą sygnatariuszy jest zapewnić lepszą synergię działań, a corocznie organizowane KFM ma ogniskować prace analityczne prowadzone przez obie strony.

„Deklaracja o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ” została podpisana  podczas pierwszego Krajowego Forum Miejskiego, które odbyło się w Krakowie 1-2 kwietnia 2019 r.

Sygnatariusze dokumentu podkreślają szczególną potrzebę wsparcia obszarów miejskich w realizacji działań w zakresie:

 • wsparcia rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w oparciu o nowoczesne technologie,
 • promowania innowacji w obszarze Smart City,
 • wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, od poziomu krajowego po lokalny, w zarządzaniu rozwojem miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz partycypacji społecznej w zarządzaniu,
 • kształtowania ładu przestrzennego miast oraz ich otoczenia funkcjonalnego, przeciwstawiania się negatywnym skutkom niekontrolowanej urbanizacji, a także promowania rozwiązań opartych na środowisku naturalnym,
  wsparcia kompleksowej rewitalizacji,
 • realizacji niskoemisyjnych strategii miejskich i strategii zrównoważonej mobilności miejskiej, rozwoju elektromobilności i transformacji energetycznej,
 • poprawy dostępu i jakości usług publicznych dla mieszkańców,
 • adaptacji do zmian klimatu, w tym poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Sygnatariuszami „Deklaracji o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ” zostali:

 • Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju;
 • Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice;
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury;
 • Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii;
 • Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska;
 • Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju;
 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich;

Podczas trwania konferencji deklarację podpisali reprezentanci jeszcze kilku miast i stowarzyszeń.

Zapraszamy do podpisywania się pod deklaracją poprzez poniższy formularz internetowy: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/krajowe-forum-miejskie/deklaracja/.