Władze Rudy Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic i Parku Śląskiego chcą wspólnie zrewitalizować blisko 600 ha terenów zielonych. W rudzkim magistracie podpisano list intencyjny w tej sprawie.

Władze Rudy Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic i Parku Śląskiego chcą wspólnie zrewitalizować blisko 600 ha terenów zielonych. 12 czerwca w rudzkim magistracie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Dotyczy on wspólnych działań na rzecz rozwoju zielonych przestrzeni, ochrony ich potencjału oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na te cele. W ramach współpracy planowane jest m.in. przeprowadzenie rewitalizacji doliny Bytomki i Kochłówki w Rudzie Śląskiej, zagospodarowanie tzw. „Żabich Dołów” w Chorzowie, rewitalizacja przestrzeni w rejonie Góry Hugona w Świętochłowicach czy modernizacja Parku Śląskiego.

Podpisany dokument to kontynuacja współpracy trzech miast, która przebiegała w ramach projektu „Miasto3”, realizowanego w latach 2013 – 2015. W ramach tego przedsięwzięcia samorządy Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic ze środków unijnych opracowały szereg istotnych dokumentów strategicznych. – Mamy dobre doświadczenia z tej współpracy. Tym razem chcemy wspólnie zaplanować działania z zakresu rewitalizacji terenów zielonych i ponownie sięgnąć po środki zewnętrzne. Przypomnę, że działania w partnerstwie są dodatkowo promowane przez instytucje zarządzające. Nasza współpraca to także dobry przykład tego, jak ma wyglądać wspólna praca na rzecz metropolii – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Punktem wyjścia do współpracy jest opracowany plan działań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w tzw. Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, który tworzą Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice. To tutaj zawarte są konkretne działania zaproponowane przez poszczególne miasta. Chorzów chce m.in. zagospodarować i kontynuować działania ochronne w obszarze „Żabich Dołów”, rewitalizować obszar stawu Herman czy Park Hutników. Świętochłowice chcą natomiast m.in. zrewitalizować przestrzeń w rejonie Góry Hugona, a także podobne działania przeprowadzić w Lasach Chropaczowskich. Dodatkowo miasto chciałoby zmodernizować infrastrukturę w rejonie stawu Foryśka. Jeśli chodzi o Rudę Śląską, to w mieście zaplanowano rewitalizację Doliny Bytomki i Kochłówki, a także rejonu średniowiecznego gródka w Kochłowicach.

Z uwagi na to, że część planowanych działań w granicach administracyjnych Chorzowa obejmować ma tereny znajdujące się w Parku Śląskim, również i on znalazł się wśród sygnatariuszy podpisanej dziś deklaracji. Władze parku myślą o modernizacji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, rewitalizacji hali wystaw, czyli tzw. Kapelusza, a także zabezpieczeniu przeciwpowodziowym obiektów parkowych i rewitalizacji kanału regatowego. - Park Śląski, jako największy park miejski w Polsce i jeden z najlepszych przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w kraju, jest naturalnym partnerem przedsięwzięć, mających na celu rozwój zielonej infrastruktury, szczególnie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Liczymy na dobrą współpracę z miastami współtworzącymi ten projekt. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do rozwoju terenów bogatych przyrodniczo – także tych po rewitalizacji – a przez to, do ochrony zdrowia i poprawy jakości życia mieszkańców - podkreśla Aneta Moczkowska, Prezes Parku Śląskiego.

Wszystkim tym przedsięwzięciom przyświeca jeden cel, czyli udostępnienie mieszkańcom naturalnych terenów zielonych oraz utworzenie sieci połączeń pomiędzy tymi przestrzeniami. Służyć temu ma budowa ścieżek rowerowych i pieszych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, m.in. na nasypach kolejowych czy dolinami rzek. – Wierzę, że w dłuższej perspektywie czasu konsekwentne działania w tym zakresie przełożą się na wymierną poprawę komfortu życia mieszkańców naszych miast, które tworzą wspólną przestrzeń z zacierającymi się dla przeciętnego mieszkańca granicami - uważa Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Wynikiem podpisanego dziś listu intencyjnego będzie powołanie specjalnej grupy zadaniowej, która zajmie się wdrażaniem planu działań. Jednym z jej zadań będzie szukanie źródeł finansowania ujętych w planie przedsięwzięć. – To, że działamy wspólnie, jest niezwykle ważne. Wnioski składane przez kilku partnerów są wyżej oceniane. Istnieje kilka możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Są to programy finansowane bezpośrednio przez Komisję Europejską, czy ze środków norweskich – wylicza wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice zajmują obszar ponad 124 km², co stanowi blisko 5 proc. powierzchni całej metropolii, blisko 50 proc. obszaru tych trzech miast to tereny zielone. Największe z nich to Lasy Panewnickie oraz Park Śląski.