Wkrótce rusza nabór wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z programu skorzystać będą mogły gminy i powiaty.

Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb – to dwa główne cele programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Z programu skorzystać będą mogły gminy i powiaty chcące utworzyć Centra opiekuńczo-mieszkalne lub zlecić ich prowadzenie organizacjom pozarządowym. Program będzie realizowany od 1 lipca 2019 roku. Na jego realizacje w bieżącym roku przeznaczono 50 mln złotych.

Centra przeznaczone będą dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że w ubiegłym roku w Polsce było 813 tys. osób (powyżej 16 lat) ze znacznym i ponad 1,45 mln osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Program będzie realizowany w dwóch modułach. Pierwszy dotyczy utworzenia Centrum. W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające m.in. na:

  • budowie nowego budynku na terenie stanowiącym własność samorządu, a następnie jego wyposażenie m.in. w sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu;
  • zakupie budynku przez gminę lub powiat budynku, w którym utworzone zostanie Centrum, a także jego wyposażenie;
  • zmianie przeznaczenia całości lub tylko części istniejącego budynku, do którego samorząd posiada tytuł prawny poprzez jego przystosowanie do standardu Centrum i wyposażenie w niezbędne urządzenia.

W drugim module samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie Centrum. W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na:

  • utrzymaniu działalności Centrum, w tym m. in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości etc.), opłacaniu podatków i opłat lokalnych, ubezpieczeniu budynku, zakupie usług, w tym wyżywienia dla uczestników Centrum, zakupie materiałów do pracy z uczestnikami programu;
  • ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum;
  • pokrywaniu kosztów wynagrodzeń pracowników, w tym opiekunów nocnych.

Żeby przystąpić do programu, gminy i powiaty będą musiały złożyć wniosek. Samorządy, które będą chciały tworzyć Centra będą mogły prowadzić je samodzielnie lub zlecić ich prowadzenie podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Terminy naboru wniosków:    gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje o Programie TUTAJ