W związku z otrzymywanymi informacjami Związek informuje, że nie zaopiniował dotąd nowego projektu porozumienia między gminą/miastem a Krajowym Biurem Wyborczym.

KOMUNIKAT

W SPRAWIE PROJEKTU POROZUMIENIA Z KRAJOWYM BIUREM WYBORCZYM


W związku z otrzymywanymi informacjami o przebiegu spotkań organizowanych przez delegatury KBW uprzejmie informuję, że:

1. Związek Miast Polskich nie zaopiniował dotąd nowego projektu porozumienia między gminą/miastem a KBW, którego tekst otrzymaliśmy 11 bm. Projektem zajmie się Zarząd Związku na najbliższym posiedzeniu w dniu 22 czerwca br. w Kartuzach. Podawana informacja o rzekomo pozytywnej opinii Związku jest NIEPRAWDZIWA.

2. Związek Miast Polskich w żadnym wypadku nie podziela stanowiska KBW, jakoby projekt porozumienia był nienegocjowalny. Nie przyjmujemy również do wiadomości krótkich terminów na zawarcie porozumienia, jakie "wyznaczają" przedstawiciele delegatur KBW. Uważamy, że zawieranie porozumień przed zakończeniem prac nad nowelizacją Kodeksu wyborczego, nad którą trwają wciąż prace w Sejmie, jest przedwczesne.

3. W nowym projekcie porozumienia wciąż znajdują się zapisy, których nie można zaakceptować, na co zwracają uwagę przedstawiciele miast i gmin na spotkaniach organizowanych przez delegatury KBW. Zarząd Związku odniesie się do tych zapisów w najbliższy piątek i niezwłocznie Państwu nasze stanowisko przekażemy. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w poniedziałek, 25 czerwca, poinformujemy o nim stronę rządową.

Poznań, 20 czerwca 2018 r.

(-) Andrzej Porawski
dyrektor Biura Związku