23 maja 2016 r. w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki.

23 maja 2016 r. w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki.

Zaproszenie na spotkanie przyjął pan Wojciech Fedyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, który przybliżył działalność POT i dokonał prezentacji na temat współpracy w trójszczeblowym systemie zarządzania turystyką w Polsce.

Kolejnym tematem spotkania była analiza barier JST w promocji turystycznej i wypracowanie wspólnej diagnozy,która zostanie zaprezentowana podczas Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy.

W trakcie prowadzonych rozmów zasygnalizowane zostały problemy związane miedzy innymi z:

  • deregulacją zawodu przewodnika turystycznego (Ustawa o usługach turystycznych),
  • skomplikowaną procedurą współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego (Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, Prawo zamówień publicznych),
  • nieokreślonym usytuowaniem JST w strukturze POT -ROT-LOT (Ustawa o POT),
  • utrudnionym członkostwie z zarządach ROT -LOT przedstawicieli JST (Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne),
  • finansowaniem ROT – LOT (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • finansowaniem zadań JST w zakresie turystyki poprzez opłatę lokalną (Ustawa o podatkach i opłatachlokalnych),
  • ograniczeniami związanymi z ciszą nocną (Kodeks wykroczeń), czy też paraliżem turystycznych tras podziemnych spowodowanym przez zmiany w Prawie geologicznym i górniczym).

W ramach wymiany dobrych praktyk członkowie Komisji odwiedzili również Lubelski OśrodekInformacji Turystycznej i Kulturalnej, gdzie zostali zapoznani z jego działalnością przez wiceprezes Lubelskiej Regionalnej OrganizacjiTurystycznej Dorotę Lachowską.