Centra przesiadkowe oraz problemy związane z zarządzaniem drogami w tzw. miastach prezydenckich były głównymi tematami spotkania Komisji Transportu ZMP w Świdnicy, 24 i 25 listopada 2016 r.

24 i 25 listopada 2016 roku w Świdnicy odbyło się siódme w tej kadencji posiedzenie Komisji Transportu ZMP.

Pierwszego dnia uczestników spotkania powitali: Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy oraz Marek Stępa, przewodniczący Komisji. Pani Prezydent dokonała prezentacji miasta oraz wprowadzenia do pierwszego tematu – utworzenia Centrum Przesiadkowego w Świdnicy. Temat ten kontynuowała Małgorzata Lubandy, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy (załącznik). Inwestycja ta obejmowała przebudowę i rewaloryzację zabytkowego budynku dworca kolejowego, przebudowę budynku usługowo-biurowego na budynek dworca autobusowego oraz wyremontowanie przejścia podziemnego łączącego dworzec kolejowy z dworcem autobusowym. Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali o organizacji parkingów typu „parkuj i jedź” przy centrach przesiadkowych. Ostatnim punktem pierwszego dnia spotkania było zwiedzanie Centrum Przesiadkowego w Świdnicy.

Pierwszy punkt drugiego dnia obrad był poświęcony problemom związanym z zarządzaniem drogami w tzw. miastach prezydenckich. Wprowadzenia do dyskusji dokonał Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Przedstawił on organizację i zakres zarządzania drogami oraz doświadczenia w tym zakresie na przykładzie Świdnicy. Przedstawiciele „miast prezydenckich” nie będących miastami na prawach powiatu zwracali uwagę na problemy wynikające z istnienia różnych zarządców dróg w miastach. Są to m.in. problemy prawne, finansowe, planistyczne, związane z bieżącym utrzymaniem dróg, oświetleniem oraz kreowaniem wizerunku miasta (problem wydawania decyzji dotyczących umieszczania reklam w pasie drogowym). Z kolei przedstawiciele miast na prawach powiatu, które zarządzają większością dróg (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), zwracali uwagę zarówno na korzyści wynikające z tej sytuacji, jak i problemy związane przede wszystkim z finansowaniem infrastruktury drogowej.

W drugim punkcie obrad Jakub Wesołowski, reprezentujący firmę Neptis S.A. przedstawił Centralny Ośrodek Monitoringu Dróg. Jest to system wspierania zarządzania ruchem i siatką dróg na terenach administrowanych przez miasta.

W kolejnym punkcie spotkania omówiono projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Członkowie Komisji pozytywnie ocenili ten projekt.

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy zwiedzili świdnicką starówkę, Kościół Pokoju oraz Katedrę.

Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano w Łodzi w pierwszym kwartale 2017 roku.


Paweł Krawczyk