Kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej wraz z Komisją Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast Związku Miast Polskich odbyło się w dniu 11 maja 2016 r.

Kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej wraz z Komisją Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast Związku Miast Polskich odbyło się w dniu 11 maja 2016 r.

Uczestników spotkania powitali Michał Rżanek, Przewodniczący Komisji, Prezes Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji, Dorota Jakuta, Prezes Izby Wodociągi Polskie oraz Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Członkowie Komisji dyskutowali nad nowym projektem ustawy „Prawo wodne”. Poruszali aspekt pojęcia „usługi wodne”. Uznali, że błędem jest brak ujęcia definicji i regulacji w ustawach zasadniczych.

Gościem posiedzenia był Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, który przedstawił postulaty oraz wnioski, które zostały poruszone z Ministerstwa Środowiska. Poinformował, że trwają konsultacje ostatecznego projektu zmieniającego rozporządzenie taryfowe dotyczące amortyzacji. Przedstawił dwa elementy, które dotyczą gmin. Pierwsza z nich to opłata dyspozycyjna, ma być w rodzaju opłaty stałej za moc zamówioną w energetyce. Drugi element to opłata za utraconą retencję (wody opadowe i roztopowe) temat ten nie jest jeszcze sprecyzowany jest to sprawa trudna i dotkliwa. System retencyjny wiąże się ze zmianą systemu kanalizacji, modernizacją starej infrastruktury jest wyzwaniem kilkudziesięcioletnim. Poruszono również temat systemu finansowania gospodarki wodnej oraz jej sprawozdawczości, mają one zostać przekierowane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jedyne źródło finansowania gospodarki wodnej będzie w Narodowym Funduszu, który nadzorowany będzie przez nową instytucję Wody Polskie. Zwrócono uwagę, iż istnieje tutaj niebezpieczeństwo dla samorządów. W nowej ustawie „Prawo wodne” w zmianie ustawy o działach, gospodarka wodno-ściekowa ma przejść z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do Ministerstwa Środowiska. Poinformowano, że powstanie regulator centralny, który odpowie na głosy samorządów w zakresie braku możliwości wpływu na taryfę. Przedstawiono również sposób oceny jakości pracy oczyszczalni. Realizowana ma być ona poprzez Inspekcję Ochrony Środowiska, która ma dokonać trzykrotnego pomiaru w ciągu godziny. Ocena przy tzw. chwilowym pomiarze jest nieadekwatna do tego co się dzieje na oczyszczalni.

Komisja dyskutowała również nad ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniającym serię artykułów. Zmiana ma dotyczyć wód opadowych i roztopowych. Nie są one ściekami ma to być zmienione w prawie wodnym oraz ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i ustawie o ochronie środowiska. Wg wymienionych aktów prawnych nastąpi wyłączenie z definicji ścieków wód opadowych i roztopowych, a zatem jeśli nie są ściekami mogą być wprowadzone do wód i do ziemi bez pozwolenia wodno – prawnego.

Agnieszka Stencel