17 listopada br. członkowie Komisji dyskutowali o procesie legislacyjnym rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W dniu 17 listopada 2011 roku w Warszawie odbyło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP.

Realizując ustalenia z poprzedniego posiedzenia dokonano wyboru dwóch zastępców przewodniczącego Komisji, którymi zostali: Pani Alicja Kulka, naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy oraz Pan Roman Rohaczyński, naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice. Na pierwszym spotkaniu w Łodzi do prezydium Komisji wybrani zostali: Pan Wojciech Dyakowski, przewodniczący Komisji, Pan Tomasz Myśliński, zastępca przewodniczącego oraz Pani Agata Milkiewicz, sekretarz Komisji.

Następnie przeprowadzono dyskusję o procesie legislacyjnym rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W tym kontekście poruszono kwestię współpracy między ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi. Rozmawiano także o tematach, jakimi Komisja powinna zająć się na następnych spotkaniach. Uznano, że podstawowym zadaniem Komisji w najbliższym czasie będzie opracowanie założeń do nowego Prawa geodezyjnego.

Paweł Krawczyk