Głównym tematem spotkania 30 marca, w którym uczestniczył Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w MIiB, był Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach.

30 marca 2017 roku w Warszawie w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy odbyło się posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Związku Miast Polskich.

Na zaproszenie Związku Miast Polskich w spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pełnomocnik rządu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, Grażyna Kierznowska, p.o. Głównego Geodety Kraju, Radosław Wiśniewski, dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji, Bartłomiej Stecki, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Szymon Rymsza z Departamentu Informacji o Nieruchomościach w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Spotkanie prowadził Roman Rohaczyński, przewodniczący Komisji.

Głównym celem spotkania było omówienie pisma Tomasza Żuchowskiego z dnia 15 lutego 2017 roku skierowanego do starostów i dotyczącego udziału samorządów w uruchomieniu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Przedstawiciele samorządu jako zasadnicze przyczyny trudności w dostosowaniu lokalnych systemów do współdziałania z systemem ZSIN wskazali:

  • niespójności modeli danych rejestrów integrowanych w ZSIN,
  • niestabilność regulacji prawnych (ciągłe zmiany przepisów dotyczących zakresu i sposobu zapisu danych, w szczególności ewidencji gruntów i budynków),
  • brak środków na pozyskiwanie danych wcześniej niegromadzonych oraz dostosowanie danych już posiadanych do nowych wymagań. Wskazano tutaj nierealność założenia pozyskiwania środków na dostosowywanie danych i systemów z Regionalnych Programów Operacyjnych, które nie obejmują finansowania projektów o zasięgu ogólnokrajowym jakim jest ZSiN,
  • konieczność ponoszenia kosztów na kolejne modyfikacje użytkowanych systemów informatycznych w celu ich dostosowania do zmieniających się wymagań prawnych.

Jako istotną kwestię wskazano niedotrzymywanie przez GUGiK wynikających z rozporządzenia o ZSIN zobowiązań dotyczących współpracy z samorządami, w szczególności znaczące opóźnienia w publikacji wytycznych technicznych i brak bieżącej informacji o postępach prac.

W dyskusji uznano, że ze względu na spoczywający na powiatach obowiązek prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz szeroką wiedzę o złożoności zagadnień z tym związanych, konieczny jest udział samorządów w przygotowaniu rozwiązań zmieniających obecny stan rzeczy. Celem podejmowanych działań winno być jak najlepsze wykorzystanie środków przeznaczanych na budowę ZSIN zarówno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jak i dla usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej.

Na zakończenie spotkania przewodniczący Komisji zaproponował przygotowanie stanowiska Komisji będącego odpowiedzią na pismo ministra Tomasza Żuchowskiego.

Roman Rohaczyński
Przewodniczący Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP