W dniu 7 lipca 2011 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP.

W imieniu Biura Związku członków Komisji powitał Pan Jan Maciej Czajkowski. Przedstawił działalność Związku oraz Regulamin Komisji.

Realizując punkt 2 porządku obrad Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego Komisji, którym został Pan Wojciech Dyakowski, dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi. Komisja zdecydowała, że ze względu na bardzo szeroki zakres tematyki, jaką będzie się zajmować dokona wyboru trzech wiceprzewodniczących, przy czym na pierwszym posiedzeniu wybrano jednego zastępcę przewodniczącego, natomiast wybór dwóch pozostałych zastępców przełożono na kolejne posiedzenie Komisji. Wiceprzewodniczącym Komisji wybranym na pierwszym posiedzeniu został Pan Tomasz Myśliński, dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Sekretarzem Komisji wybrana została Pani Agata Milkiewicz, kierownik w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie.

Następnie Pan Wojciech Dyakowski, który był także przewodniczącym Komisji w poprzedniej kadencji, przedstawił jej dotychczasową pracę (Komisja została powołana decyzją Zarządu Miast Polskich z 23 kwietnia 2009 roku, na wniosek prezydentów Kielc i Warszawy).

Realizując kolejne punkty programu spotkania jego uczestnicy omówili plan pracy Komisji na bieżącą kadencję oraz problemy związane z wymianą danych między Ewidencją Gruntów a Nową Księgą Wieczystą i innymi rejestrami referencyjnymi.

Uczestnicy spotkania uznali, że Komisja będzie kontynuować ocenę projektów rozporządzeń, które towarzyszą ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej. Podczas prac Komisji w poprzedniej kadencji poszczególnym ocenianym projektom rozporządzeń zostały przypisane osoby, które podjęły się zebrania opinii wszystkich członków Komisji dotyczących danego rozporządzenia. Obecnie poszczególnymi rozporządzeniami będą zajmować się następujący członkowie Komisji:

1) vacat – rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

2) Krzysztof Stopyra (wggin@zamosc.um.gov.pl) – rozporządzenie w sprawie kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

3) vacat – rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

4) Ewa Dyrda (gkk@um.zory.pl) – rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5 000, organizacji, trybu i standardów technicznych tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy zasadniczej

5) Wojciech Jeszka (wjeszka@um.bytom.pl) – rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych ogólnogeograficznych, a także tworzenia standardowych opracowań kartograficznych

6) Tomasz Myśliński (tmyslinski@um.warszawa.pl) – rozporządzenie w sprawie baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

7) Agata Milkiewicz (agatamilkiewicz@interia.pl; milkiewicz.agata@olsztyn.eu) – rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych

8) Arleta Grzesik (geodezja@dabrowa-gornicza.pl) – rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

9) Henryka Baran (henryka.baran@um.kielce.pl) – rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

10) Jan Schnerch (j.schnerch@modgik.lodz.pl) – rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

11) Dariusz Adamczyk (darek@um.torun.pl) – rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

W ramach wolnych wniosków członkowie Komisji przekazali informacje o konferencjach o tematyce geodezyjnej, które planowane są w drugiej połowie roku.

Paweł Krawczyk