Trzecie w tej kadencji posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 12-13 maja w Wołominie.

Trzecie w tej kadencji posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 12-13 maja w Wołominie.

W posiedzeniu Komisji wzięło udział 23 członków Komisji z 19 miast (Częstochowa, Ełk, Gliwice, Grudziądz, Iława, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Piotrków Trybunalski, Płock, Polkowice, Poznań, Swarzędz, Świętochłowice, Toruń, Węgrów, Włocławek, Wołomin, Zgierz), a także m.in. przedstawiciele Rady Miejskiej w Wołominie na czele z przewodniczącym Rady panem Leszkiem Czarzastym , Elżbieta Radwan – opiekun Komisji, burmistrz Wołomina, starosta Adam Łosa, przedstawiciele komendy powiatowej Policji i komendy powiatowej Straży Pożarnej, byli burmistrzowie Wołomina Jerzy Mikulski i Paweł Solis oraz pracownicy Biura: Jolanta Hałas z-ca dyr. Biura i Magdalena Misiewicz.

Komisja zajęła się tematem przygotowania pod koniec bieżącego roku w Wołominie i Warszawie dwudniowej ogólnopolskiej konferencji naukowej z okazji XXV-lecia działalności Straży Miejskich. Zdaniem Komisji pierwsza część konferencji powinna mieć uroczysty charakter związany z jubileuszem 25-lecia SM, a druga część powinna być poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w miastach.

Komisja wystąpi do Zarządu Związku z prośbą o dofinansowanie organizacji konferencji, wystąpi o patronat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poprosi o współorganizację Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Przewodniczący Rady Miasta Wołomina i burmistrz Wołomina zadeklarowali wolę współorganizacji konferencji.

Komisja dyskutowała na temat zabezpieczenia uroczystości związanych z Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą Papieża Franciszka w Polsce.

Zdaniem Komisji zabezpieczenie tych uroczystości stanowi ogromne wyzwanie logistyczno – finansowe dla miast. Członkowie Komisji podkreślali, ze nie zapewniono samorządom odpowiednich środków finansowych na zabezpieczenie omawianych wydarzeń. Przedstawiciele miast sygnalizowali także, że nie otrzymują wystarczających informacji ze strony organizatorów Światowych Dni Młodzieży, a także zwracali uwagę na konieczność przejęcia przez Staże Miejskie niektórych zadań Policji z uwagi na koncentrację działań i zasobów tej formacji w miejscach w których odbędą się uroczystości.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ideę powstania projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Zdaniem członków Komisji ustawa jest potrzebna, gdyż właściwe organy powinny mieć narzędzia przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym.

W dalszej części posiedzenia Komisja poparła propozycję prezydenta Przemyśla w zakresie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym. Po przeprowadzonej dyskusji Członkowie Komisji zobowiązali się przesłać do Przewodniczącego Komisji propozycje w zakresie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym

Podczas obrad omówiono także możliwe kierunki dalszego rozwoju straży gminnych. Dyskutowano na temat zakresu uprawnień i umocowania prawnego tej służby, a także na temat ujednolicenia procedur działania i prowadzenia wspólnej polityki informacyjnej w celu poprawienia wizerunku straży. Przypomniano również pomysł utworzenia samorządu zawodowego przy którym funkcjonowałby organ kontrolny tej formacji.

Członkowie Komisji zwracali uwagę na potrzebę obowiązkowego doskonalenia zawodowego strażników miejskich, poszerzenia zakresy szkoleń dotyczących środków przymusu bezpośredniego jak i zagadnień związanych ze znajomością przepisów prawa.

Odnosząc się do kwestii związanych z fotoradarami, Komisja nie wnioskuje o przywrócenie uprawnień do kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących wykroczenia drogowe.

Zdaniem członków Komisji strażnicy miejscy powinni być traktowani w sposób porównywalny z innymi służbami o podobnym charakterze i z uwagi na szereg podobieństw i tożsamość zadań realizowanych przez straż gminną (miejską) i policję konieczne jest zrównanie przywilejów emerytalnych tych służb.

Uczestniczący spotkania podkreślili, że straż miejska może być postrzegana jako służba nieefektywna ponieważ na przeszkodzie jej skuteczności stoją wadliwe przepisy prawa. Zdaniem Komisji należy starać się to zmienić na zasadzie wprowadzania drobnych zmian w obowiązujących aktach prawnych.

Obradujący wskazali kilka zagadnień, które wymagają korekty.

Negatywnie ocenili ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców utratę uprawnień w zakresie możliwości ukarania mandatem właściciela psa, który nie zaszczepił psa przeciwko wściekliźnie.

Zdaniem Komisji konieczna jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która umożliwi szybkie i skuteczne usuwanie nielegalnego graffiti z elewacji budynków stanowiących własność prywatną. Nowelizacja jest potrzebna, gdyż w obecnym stanie prawnym w aktach prawa miejscowego regulujących utrzymanie porządku w gminie nie mogą znajdować się przepisy odnoszące się do usuwania graffiti.

Podczas obrad podkreślono także problem śmieci zalegających na terenie nieruchomości, których właściciele zmarli i nie ma szans na ustalenie spadkobierców. W tym przypadku występowanie do sądu o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej nie przynosi żadnych efektów.

Komisja omówiła także raport NIK- informacja o wynikach kontroli „Finansowanie Straży Miejskich”

Po obradach członkowie Komisji zwiedzili: pawilon ekspozycyjny Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie, cmentarz poległych w boju pod Ossowem 14 sierpnia 1920, a także firmę- zakład chemiczny DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. Uczestnicy posiedzenia mieli okazję zapoznać się z technologią oraz systemami bezpieczeństwa wdrożonymi i funkcjonującymi w zakładzie.

Magdalena Misiewicz