W dniach 18-19 czerwca 2015 roku odbyło się w Częstochowie pierwsze w VII Kadencji spotkanie plenarne Komisji.

W dniach 18-19 czerwca 2015 roku odbyło się w Częstochowie pierwsze w VII Kadencji spotkanie plenarne Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich.

Miasta zrzeszone w ZMP oddelegowały 44 delegatów do prac w Komisji.

W spotkaniu wzięło udział 30 osób.Komisja ukonstytuowała się w drodze wyboru spośród członkówKomisji.

Na funkcję przewodniczącego Komisji wybrano Artura Hołubiczko z Częstochowy.

Wiceprzewodniczącymi Komisji zostali:
Andrzej Kacperek z Piotrkowa Trybunalskiego, Andrzej Żelezik z Wołomina i Jacek Króliczek z Chorzowa.

Sekretarzem Komisji został Mirosław Bartulewicz z Torunia.Komisja poddała analizie kilka zagadnień. Między innymi omówiono Program standaryzacji i certyfikowania straży miejskich (gminnych) „Z mieszkańcami dla mieszkańców” opracowany przez MSW, projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3222), brak aktu normatywnego w zakresie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych, wniosek Zarządu KRK SMiG RP o poparcie skargi do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP uprawnień emerytalnych strażników gminnych (miejskich).Wypracowane przez Komisję wnioski i stanowiska zostaną przekazane Zarządowi Związku Miast Polskich.