W Katowicach kolejny zielony skwer przejdzie lifting. Miasto pozyskało duże dofinansowanie z funduszy europejskich na rewitalizację Placu Londzina. Projekt ma zwiększyć aktywność mieszkańców Załęża.

Miasto pozyskało właśnie duże dofinansowanie z funduszy europejskich (85%) i budżetu państwa (10%) na rewitalizację Placu Londzina. 16 października 2018 r. została przedstawiona lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wśród nich znajduje się Plac Londzina na Załężu. Zakład Zieleni Miejskiej planuje ogłoszenie przetargu na tę inwestycję jeszcze w tym roku.

– Zmodernizowane zostaną ścieżki, a teren zostanie przystosowany pod organizację imprez plenerowych. Powstaną strefy dostosowane do różnych grup wiekowych. Planuje się trzy wejścia do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północno-wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku autobusowym oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych. Oś historyczna będzie pełniła funkcję edukacyjną – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.
Wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej staną tablice edukacyjne. Istniejący pomnik zostanie przesunięty. Na zakończeniu osi utworzona zostanie strefa rodzinna, czyli plac zabaw oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Od strony wschodniej planuje się ścieżkę wzdłuż parku, z elementami siłowni, stolikami do szachów zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich – ścieżka dedykowana jest osobom starszym. Na terenie parku zasadzone zostaną drzewa i krzewy, podkreślające istniejący starodrzew.

Projekt ma zwiększyć aktywność mieszkańców Załęża. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu przestrzeni o wysokich walorach estetycznych i użytkowych w obrębie miasta.