Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia kampanię, która obejmie zarówno szkolenia, warsztaty i ćwiczenia, jak i bezpośrednie wsparcie JST w reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa.

W ramach realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, uchwalonej przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia kampanię #CyberbezpiecznySamorząd.

#CyberbezpiecznySamorząd to zarówno działania proaktywne – w tym szkolenia, warsztaty i ćwiczenia – jak i reaktywne, w tym bezpośrednie wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa. Jednym z głównych celów kampanii jest podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej (cel szczegółowy 2 w Strategii  Cyberbezpieczeństwa RP).

Do celów komunikacyjnych uruchomiona została skrzynka CyberJST@mc.gov.pl, za pośrednictwem której Ministerstwo Cyfryzacji będzie informować samorządy o planowanych wydarzeniach i inicjatywach oraz o możliwych formach udziału jednostek samorządu terytorialnego, z podkreśleniem profilu osób, do których adresowane są poszczególne działania (np. szkolenia eksperckie dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury i usług teleinformatycznych, czy warsztaty dla urzędników).

Wraz z rozpoczęciem kampanii #CyberbezpiecznySamorząd Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski przekazuje (w załączeniu) pierwszy zestaw poradników adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego:

  • „PORADNIK – PRCyber-01 -Cyberbezpieczeństwo – jak chronić nasze informacje przed atakami w cyberprzestrzeni”
  • „PORADNIK -PRCyber-02 -Zgłaszanie incydentów przez jednostki samorządu
    terytorialnego”

MC informuje, że od czerwca rozpoczną się szkolenia online – w formie webinariów – dotyczące problematyki cyberbezpieczeństwa oraz obowiązków wynikających
z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Szkolenia będą prowadzone przez
Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa ekspertów z Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji i CSIRT NASK. Zaproszenia na szkolenia online będą wysyłane do jednostek samorządu terytorialnego w dedykowanej komunikacji.

M. Zagórski napisał w piśmie do prezydentów, burmistrzów, starostów i wójtów (w załączeniu): 

Chciałbym podkreślić, że materiały szkoleniowe dla webinariów przygotowane zostały na podstawie doświadczeń z pilotażowych warsztatów dla osób odpowiedzialnych za systemy i sieci teleinformatyczne w jednostkach samorządu terytorialnego przeprowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji i CSIRT NASK w 5 województwach: podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i pomorskim.

Zapraszam do aktywnego udziału w kampanii #CyberbezpiecznySamorząd oraz
przekazywanie propozycji i uwag dotyczących przebiegu kampanii oraz inicjatyw
planowanych lokalnie, które mogą być propagowane jako najlepsze praktyki.
Wspólnie twórzmy #CyberbezpiecznySamorząd!