Utworzenie Centrum Aktywności Mieszkańców, przebudowa ulic oraz rewaloryzacja Plant Miejskich to zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację".

Utworzenie Centrum Aktywności Mieszkańców, przebudowa ulic Śródmiejskiej, Zamkowej i Piskorzewskiej oraz rewaloryzacja Plant Miejskich to zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”, na który Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 9.687.805,33 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 14.430.118,35 zł.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w konkursie na poddziałanie 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.
Kaliski projekt uzyskał najwięcej punktów i uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Na potrzeby Centrum Aktywności Mieszkańców zostaną zaadaptowane i przebudowane lokale użytkowe mieszczące się przy ul. Podgórze 2-4, gdzie powstanie Dom Sąsiedzki, a także lokal przy ul. Babina 1, gdzie swoją siedzibę będzie miało Centrum Organizacji Pozarządowych oraz była hala targowa Rogatka, w której działać będzie Akcelerator Kultury.
W ramach projektu zostaną zrealizowane także trzy zadania związane z dostosowaniem przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców: utworzenie tzw. woonerfów na ul. Śródmiejskiej i Zamkowej, przebudowa ulicy Piskorzewskiej, rewaloryzacja Plant Miejskich.
Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2020 r.