W Gorzowie trawa budowa zbiornika retencyjnego. Dzięki tym pracom miasto uniknie lokalnych podtopień, a zgromadzona deszczówka będzie zagospodarowana w zarządzaniu gospodarką komunalną miasta.

Gorzów otrzymał dodatkowe pieniądze na realizację projektu „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I”. W jego ramach trwa obecnie m.in. budowa zbiornika retencyjnego w Parku Słowiańskim, a docelowo zmodernizowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w obszarze czterech zlewni rzeki Warty

- Dzięki pracom w tym obszarze miasta, unikniemy w przyszłości lokalnych podtopień, które teraz są utrapieniem mieszkańców, gdy tylko nad miastem przejdzie ulewna burza. Ponadto woda ze zbiorników będzie w sposób wtórny zagospodarowana w zarządzaniu gospodarką komunalną miasta, tj. m.in. do publicznych toalet, nawadniania trawników i skwerów - mówi prezydent miasta Jacek Wójcicki.

Projekt realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 w ramach Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Całkowity koszt realizacji projektu: 63.353.221,66 zł
Wydatki kwalifikowalne: 63.114.601,62 zł
Dofinansowanie: 53.647.411,32 zł, 85%
Termin realizacji: 11.2016 -12.2020

Długość wybudowanej /przebudowanej/ wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie łącznie 7,12 km, powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych wyniesie 3,06 km². W ramach projektu zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 9 zbiorników retencyjnych. Łączna pojemność zbiorników wyniesie 22.660,00 m³.