Prezentujemy ustalenia przyjęte podczas spotkania roboczego przedstawicieli Ministerstwa Energii i przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie cen energii.

Spotkanie 18 lipca 2019 roku dotyczyło zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

1. Resort energii uwzględnił propozycje strony samorządowej dotyczące uproszczenia procedur dotyczących wnioskowania o „zamrożenie cen energii na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r.:

- w przypadku punktów poboru energii elektrycznej odbiorców końcowych, którzy kupili energię elektryczną w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonywane będzie w oparciu o przedstawioną kopię umowy z dostawcą energii zawierającą ceny i stawki opłat za energię elektryczną, obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz zestawienia punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat za energię elektryczną obowiązujących w tym dniu, poświadczonego przez odbiorcę końcowego. Nie trzeba będzie przedstawić faktur, a poświadczaniu za zgodność kopii umowy z oryginałem dokonywać będzie mógł kierownik jednostki.

- w przypadku wyłonienia dostawcy energii poza procedurą PZP, nie trzeba będzie przedstawić faktur lub ich duplikatów, a tylko poświadczone kopie faktur,

2. Strona samorządowa postuluje o obniżenie o 10 proc. cen i stawek opłat za energię elektryczną zawartych w załącznik do rozporządzenia. Tego typu obniżenie pozwoli na uwzględnienie racjonalnych i efektywnych działań jednostek samorządu terytorialnego i innych odbiorców końcowych, wynikających z obowiązków zawartych w ustawie i finansach publicznych. Spełnienie tego postulatu warunkuje pozytywne zaopiniowanie projektu rozporządzenia.

3. Strona samorządowa postuluje, aby w przypadku zmiany umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej po dniu 30 czerwca 2018 r. polegającej na dodaniu nieistniejącego dotychczas punktu poboru energii elektrycznej, przedsiębiorstwo obrotu wyznaczało ceny i stawki opłat stałych za energię elektryczną dla danej strefy czasowej nieistniejącego dotychczas punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. według następującej procedury:

- w pierwszej kolejności zgodnie ze stawkami dla danej grupy taryfowej zapisanej w umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej obowiązującej na dzień 30 czerwca 2018 r.,

- następnie w przypadku braku cen zapisanych dla danej grupy taryfowej, jako średnioważone wolumenem ceny i stawki opłat z dnia 30 czerwca 2018 r. stosowane dla danej strefy czasowej wszystkich punktów poboru energii elektrycznej odbiorców końcowych tego przedsiębiorstwa, które należą do grupy punktów poboru energii, określonej w § 10 ust. 2, do której należy dany punkt poboru energii.

Uważamy, że tego typu korekta jest konieczna, po to by uniknąć ewentualnego zamieszania w przypadku zmian taryf i dodawania nowych nieistotnych punktów. Ważne, żeby wszystkie stawki wynikały z zawartej umowy. Zapisy w przypadku zmian dla zawartych umów powinny być podobne do tych dotyczących taryf.

Spełnienie tego postulatu warunkuje pozytywne zaopiniowanie projektu rozporządzenia.

4. Strona samorządowa prosi o interpretację, czy następujące podmioty są uprawnione do korekty ceny energii elektrycznej za okres 01.01.2019r.-30.06.2019r. (spełniają wymogi odbiorcy końcowego:

- podmioty zużywające energię elektryczną pochodzącą z sieci OSD i wytworzoną we własnym źródle na potrzeby własne, za pośrednictwem sieci wewnętrznej, na zasadzie autokonsumpcji,

- podmioty, które nie zużywają energii elektrycznej wytworzonej we własnym źródle wytwórczym na wytworzenie energii elektrycznej,

- podmioty, które nie sprzedają energii elektrycznej innym odbiorcom końcowym,

- naliczające i odprowadzające podatek akcyzowy od energii zakupionej i energii elektrycznej wytworzonej i zużywanej na własne potrzeby.

5. Strona samorządowa oczekuje jak najszybszego wprowadzenia w życie przedmiotowego rozporządzenia, które umożliwi korektę kosztów zużycia energii elektrycznej w bardzo napiętych budżetach jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019.