Udostępniamy naszym miastom członkowskim, przygotowaną przez naszych ekspertów, bazę źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Wszystkie rozdrobnione informacje zebrane są w jednym miejscu.

Szanowni Państwo,

Udostępniamy naszym miastom członkowskim, przygotowaną przez naszych ekspertów, bazę źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest to użyteczne zestawienie, ujmujące w jednym miejscu, w formie pliku Excel, informacje o konkursach i naborach wniosków, dostępnych funduszach z wielu różnych źródeł na wiele różnych dziedzin. Poszczególne źródła są w naszym środowisku ogólnie znane - jedne bardziej, inne mniej, ale informacja na ich temat jest rozproszona. Atutem naszego zestawienia jest zebranie tych wszystkich rozdrobnionych informacji w jednym miejscu, w prostej, czytelniej formie.

W lewej skrajnej kolumnie wymienione zostały hasłowo dziedziny, odpowiadające w większości sektorom usług publicznych oraz ich elementom.

Z kolei w pierwszych górnych wierszach wymienione zostały nazwy kolejnych źródeł pozyskiwania funduszy. Składają się na nie:

  • poszczególne regionalne programy operacyjne,
  • poszczególne krajowe programy operacyjne,
  • programy unijne dostępne bezpośrednio w Brukseli,
  • poszczególne programy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  • fundusze poszczególnych resortów oraz agencji centralnych,
  • źródła prywatne.

Wśród możliwości wymieniamy nie tylko takie, których beneficjentem może być tylko JST. Do zestawienia włączyliśmy również konkursy czy nabory projektów, których realizatorem mogą być przedsiębiorcy i organizacje społeczne. Możecie Państwo przekazać te informacje podmiotom gospodarczym i organizacjom w Waszych miastach.

Zestawienie będzie przez biuro ZMP aktualizowana co miesiąc. Matryca, którą Państwu przedstawiamy dzisiaj, została zaktualizowane na dzień 8 maja. Od kolejnej aktualizacji informacje o naborach wniosków w regionalnych programach operacyjnych i krajowych programach operacyjnych przedstawimy w inny sposób. Bowiem ich bieżącą aktualizację (na dany miesiąc) zapewnia obecnie centralny system informatyczny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Agreguje on dane ze wszystkich stron internetowych poszczególnych programów. Nie ma więc potrzeby bieżącego aktualizowania tych poszczególnych źródeł, co wymaga dużego nakładu pracy. Poza tym, w kolejnej aktualizacji zestawienie wzbogacimy o programy Polskiego Funduszu Rozwoju kierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Jako swoisty dodatek extra (osobny plik) przekazujemy Państwu zestawienie różnego rodzaju źródeł finansowania małych projektów w sektorze edukacji.

Biuro Związku Miast Polskich