Uczestnicy Samorządowej Debaty Oświatowej zwracają się do Rządu oraz do wszystkich zainteresowanych środowisk o podjęcie rzetelnej debaty na temat stanu polskiego systemu edukacji.

APEL

II SAMORZĄDOWEJ DEBATY OŚWIATOWEJ
Warszawa, 11 kwietnia 2019 r.


Zatroskani pogarszającym się - mimo naszych wysiłków - stanem finansów oświaty, zwracamy się do Rządu oraz do wszystkich zainteresowanych środowisk o podjęcie rzetelnej debaty na temat stanu polskiego systemu edukacji, zwłaszcza w kontekście przedstawionego przez nas Raportu o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018.

Debata powinna dotyczyć między innymi takich zagadnień, jak:
  • standardy oświatowe, w tym dotyczące organizacji i sieci szkół oraz zatrudnienia nauczycieli,
  • mechanizm ustalania wynagrodzeń nauczycieli i sposób ich finansowania,
  • obiektywny, jasny i przejrzysty sposób obliczania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (a nie tylko jej podziału),
  • jasne zdefiniowanie zobowiązań finansowych rządu i samorządów w zakresie realizacji zadań oświatowych.
Odnosząc się do sformułowanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego zaproszenia do okrągłego stołu w sprawie polskiej oświaty, wyrażamy przekonanie, że strona samorządowa, pominięta w zapowiedzi Premiera, musi uczestniczyć w tych rozmowach.
Jednocześnie wnioskujemy o zorganizowanie w niedługim czasie odrębnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, poświęconego wyłącznie problematyce oświaty, z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli zainteresowanych środowisk, zwłaszcza reprezentujących nauczycieli i rodziców.