ZMP silnie wspiera wniosek Grudziądza o udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa, która ma pomóc miastu rozwiązać problemy finansowe związane z dążeniem do ukończenia budowy szpitala.

W piśmie do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów RP, z 7 listopada 2019 r., prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz napisał: „biorąc pod uwagę rozpoczęcie przez miasto Grudziądz wdrażania postępowania napraw­czego, które jest związane z zadłużeniem miasta, spowodowanym dążeniem do ukończenia ważnej dla subregionu inwestycji – budowy szpitala, Zarząd Związku silnie wspiera wniosek miasta o udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa.

W piśmie Prezes ZMP podkreślił, że budowa została rozpoczęta jeszcze w realiach PRL (1983), a jej kontynuacja (po wstrzymaniu prac w 1991 r.) była wynikiem m.in. starań regionalnych struktur NSZZ „Solidarność” i posłów. „Warto wspomnieć zaangażowanie mieszkańców (cegiełki) oraz miejscowych zakładów pracy, a nawet sądu, który przeznaczał część środków z kar i grzywien na ten cel. Na początku lat 90. udało się na krótko umieścić tę inwestycję w planie centralnym. Z czasem odpowie­dzialność za jej dokończenie przeno­szono jednak na miasto, zwłaszcza po kolejnych, choć nigdy konsekwentnie niedokończonych, krokach zmierzających do reformy służby zdrowia (w prak­tyce oznaczających przerzucenie znacznej części kłopotów na powiaty i miasta na prawach powiatu). W efekcie znaczna część inwestycji została sfinansowana z kredytów, których skutkiem jest obecne zadłużenie szpitala w niebagatel­nej wysokości 580 mln zł. Niestety jedynym podmiotem, który może w dłuższej perspektywie te zobowiązania spłacić, jest dziś miasto Grudziądz, które „obdarowano” funkcją organu założyciel­skiego tego szpitala, choć nig­dy go nie zakładało (podstawą była uch­wała Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1981 r.), a zasięg jego oddziaływania dotyczy całego subregionu (ówczesnego województwa), a nie tylko miasta.” - czytamy w piśmie.

Zygmunt Frankiewicz przypomniał w liście do Premiera, że Rada Miasta Grudziądza, przystępując do wdrożenia programu naprawczego, wszczęła różne działania lo­kalne, zmierzające do poprawy stanu finansów miasta. Podjęła też uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długotermi­no­wej z budżetu państwa w wysokości 320 mln zł. Dzięki niej miasto będzie mogło - równolegle do realizowanego planu naprawczego - zasilić swoje finanse, jednocześnie zapewniając bezpieczną przyszłość szpitalowi, którego zobowią­za­nia są głównym powodem problemów finansowych miasta.