Ministerstwo Środowiska opracowało kolejną wersję projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedstawiając szereg nowych pomysłów, które omawia Maciej Kiełbus.

Na portalu „Prawo dla samorządu” znajduje się omówienie kolejnych propozycji Ministerstwa Środowiska dotyczących nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szereg wprowadzonych zmian Maciej Kiełbus z Kancelarii Ziemski&Partners ocenił pozytywnie, gdyż uwzględniają zgłoszone postulaty i uwagi. Najnowszy projekt wymaga jednak dalszej dyskusji z zainteresowanymi środowiskami.

Pod koniec sierpnia 2018 roku MŚ opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy u.c.p.g. Zawarte w nim propozycje odbiły się szerokim echem zarówno w środowisku samorządowym, jak i w całej branży odpadowej, o czym świadczy liczba zgłoszonych do projektu uwag. Po pięciu miesiącach od publikacji pierwszej wersji projektu MŚ opracowało kolejną (drugą) wersję, która w szeregu przypadków zawiera odmienne propozycje zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych do projektu jest odstąpienie od obligatoryjnego objęcia przez gminy swoim systemem gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Niezwykle interesującą propozycją jest stworzenie przez radę gminy możliwości dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do wskazania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych poszczególnych frakcji w deklaracji. Musi jednak ulec sposób ustalania maksymalnej stawki opłat w przypadku tych nieruchomości. Obecnie zaproponowana stawka maksymalna od pojemnika nie uwzględnia różnorodności rozwiązań stosowanych przez gminy.

Pomimo zgłaszanych zastrzeżeń resort środowiska podtrzymał swoje stanowisko dotyczące obligatoryjnego rozdzielenia przetargów na odbiór od przetargów na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Aktualne pozostały też propozycje dotyczące zakazu rozliczeń ryczałtowych i powszechne wprowadzenie w ich miejsce rozliczeń tonażowych.

W kwestii zasad selektywnej zbiórki MŚ podtrzymało swoją propozycję wprowadzenia obligatoryjnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, proponując jednak pewne zmiany w sprawach szczegółowych. Kluczową zmianą jest próba określenia sytuacji, w których zbiórka nie jest prowadzona. MŚ wycofało się z propozycji zobowiązania gmin do ustawienia systemu selektywnej zbiórki określonych frakcji odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Szereg zmian dotyczy systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.