Zarząd wzywa rząd do usankcjonowania wprowadzonych rozwiązań poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej; popiera wnioski wielu miast o wstrzymanie niemożliwych do realizacji przygotowań do wyborów.

Zarząd ZMP w trybie obiegowym przyjął to stanowisku 25 marca 2020 roku.


Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich

w sprawie

koniecznych rozwiązań w stanie epidemii

1. Zarząd Związku Miast Polskich z uwagą obserwuje wysiłki rządu RP, podejmowane w celu zminimalizowa­nia zasięgu epidemii jak i zapewnienia niezbędnego wsparcia dla osób oraz podmiotów dotkniętych skutkami wprowadzonych ograniczeń. Część tych koniecznych działań oznacza w praktyce między innymi:

- zawieszenie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie większości powierzonych jej obowiązków;

- zawieszenie normalnego funkcjonowania organów kolegialnych władz publicznych w państwie;

- zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez wiele sektorów gospodarki;

- znaczne ograniczenie dostępu do normalnych, wcześniej zaplanowanych świadczeń medycznych;

- zawieszenie praktycznie całej działalności kulturalnej;

- zawieszenie normalnego funkcjonowania edukacji i nauki;

- ograniczenie wolności zgromadzeń, w tym religijnych,

- zakaz organizowania imprez masowych;

- drastyczne ograniczenie swobody podróżowania, a nawet poruszania się;

- wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny.

Zarząd jednoznacznie stwierdza, że opisana wyżej sytuacja obywateli naszego państwa w pełni wyczerpuje przesłanki, jakie wiążą się ze stanem nadzwyczajnym, który jest w polskim prawie opisany i uregulowany. Mówi o tym Konstytucja i wydana na jej podstawie ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz.U. 2017 poz. 1897). Ustawa wymienia dwie sytuacje upoważniające do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej: katastrofę naturalną oraz awarię techniczną. W art. 3 ust. 1 p. 2 ustawa wymienia wśród katastrof naturalnych „masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi”. Powszechność i charakter wprowadzonych zakazów i nakazów, które pokrywają się z większością ograniczeń wymienionych w art.21 ust.1 ustawy o stanie klęski żywiołowej[1], oznacza faktyczne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej bez jego ogłoszenia.

2. W tej sytuacji Zarząd wzywa rząd RP do prawnego usankcjonowania wprowadzonych rozwiązań poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Zarząd popiera przy tym wnioski wielu miast o wstrzymanie praktycznie niemożliwych do realizacji przy­gotowań do wyborów powszechnych, wyznaczonych na dzień 10 maja br.

3. Zarząd Związku apeluje do Premiera, wojewodów i komisarzy wyborczych o zawieszenie prowadzonych procedur dotyczących wyborów przedterminowych i uzupełniających w jednostkach samorządu terytorialnego oraz referendów lokalnych jeszcze przed wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej. Leży to w kompetencjach tych organów, zwłaszcza po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza­niach związanych z zapo­bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoViD-19 (Dz.U. 2020, poz. 374). Odpo­wiednim do skali zagrożenia poczuciem odpowiedzialności wykazali się komisarze wyborczy w Szczecinie i Wałbrzychu, odwołując lokalne referenda w Boguszowie-Gorcach i Dobrej. Komisarze oparli swoje postano­wie­nia na opiniach powia­towych inspektorów sanitarno-epidemiologicznych, którzy ocenili, że zapewnienie wyma­ganych przez ww. ustawę standardów bezpieczeństwa nie jest możliwe. Wyrażamy też uznanie dla kandydatów w wyborach uzupełniających w Stryszowie, którzy sami wykazali wysoką odpowiedzialność, solidarnie rezyg­nując z kandy­dowania, dzięki czemu wybory te nie odbyły się.

Poznań, 25 marca 2020 r.                                                                                                        

[1]
Art. 21. 1. Ograniczenia, o których mowa w art. 20, mogą polegać na:

  1) zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców;

  2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju; (…)

  4) całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

  5) obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych (…);

  6) obowiązku poddania się kwarantannie; (…)

12) nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów;

13) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

14) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych;

15) nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się;

16) wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych;