Prezentujemy odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania zadane 26 czerwca przez Marka Wójcika z ZMP dotyczące przepisów ustawy „o cenach prądu”.

1. Czy Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1b zmienionej ustawy wyczerpuje uwiarygodnienie obowiązującej na dzień 30.06.2018 r. stawki, wobec czego nie będzie konieczności przedkładania aktualnemu sprzedawcy faktur?

Odp. ME: Oświadczenie to spełnia funkcję poinformowania sprzedawcy o tym, że dany odbiorca końcowy wypełnia warunki ustawowe do bycia uprawnionym w II półroczu 2019 r. do korzystania z mechanizmu stabilizacji cen energii na poziomie z 30.06.2018 r. Pozwoli więc sprzedawcy na identyfikację danego odbiorcy jako uprawnionego do cen jw.   

2. Jeżeli faktury miałyby obowiązywać, to przekazywane byłyby:, w jakiej formie (scany/kserokopie/kserokopie za zgodność), w jakim terminie – trzeba uwzględnić, że w skali kraju będą to setki tysięcy dokumentów. Trzeba uwzględnić również fakt, że niektórzy dostawcy ogłosili upadłość i do chwili obecnej nie dostarczyli faktur. Odbiorca tym samym nie dysponuje dokumentem źródłowym potwierdzającym obowiązującą w dniu 30.06 stawką. Dodatkowo, gdyby gmina w trakcie 2019 roku zawarła dwie umowy do 30.06 i od 01.07 do 31.12, jeżeli miałyby obowiązywać faktury, koniecznym byłoby przedłożenie dokumentów dwóm sprzedawcom.

Odp. ME: Zakres, tryb, terminy dostarczania informacji niezbędnych sprzedawcy energii do wykonania obowiązku ustawowego określi rozporządzenie. Aby w pełni zrealizować swe uprawnienia, odbiorca będzie musiał dostarczyć odpowiednie informacje wszystkim sprzedawcom, z którymi łączą/łączyły go umowy sprzedaży energii zużywanej w 2019 r.

3. Umowy sprzedaży energii elektrycznej podpisywane są przez gminy w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych gminy oraz innych instytucji posiadających osobowość prawną. Czy w takiej sytuacji oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1b zmienionej ustawy, składać będzie mogła gmina, (jako strona umowy)?

Odp. ME: Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

2a) związki metropolitalne;

3) jednostki budżetowe;

4) samorządowe zakłady budżetowe;

5) agencje wykonawcze;

6) instytucje gospodarki budżetowej;

7) państwowe fundusze celowe;

8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

9) Narodowy Fundusz Zdrowia;

10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

11) uczelnie publiczne;

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

13) państwowe i samorządowe instytucje kultury;

14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1b ustawy każdy z tych podmiotów (każdy odbiorca końcowy) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia oddzielnie, celem właściwej identyfikacji jego uprawnień przez przedsiębiorstwo obrotu, które w swym systemie rozliczeń nie widzi przyporządkowania odbiorców końcowych do poszczególnych ich grup.

4. Obecnie do części punktów poboru dostawy realizowane są w ramach tzw. dostaw rezerwowych. Czy w roku 2019 obowiązywać będą dla tych PPE ceny dostaw rezerwowych obowiązujących w dniu 30.06.2018 r., czy ceny z zawartej w wyniku negocjacji umowy, która obowiązywała u odbiorcy w dniu 30.06.2018 r.?

Odp. ME: W przypadku obecnie obowiązujących umów na zasadach sprzedaży rezerwowej obowiązuje, tak jak w stosunku do każdej umowy, obowiązek dostosowania poziomu cen do tych, które obowiązywały danego odbiorcę 30.06.2018 r. Przypadek szczególny, czyli obowiązywanie warunków umowy na sprzedaż rezerwową 30.06.2018 r. zostanie uregulowany w treści rozporządzenia.

5. Jeżeli gmina na 2018 r. miała zawartą umowę na dostawę energii z jedną ceną
(bez podziału na grupy taryfowe), a w kolejnych miesiącach u odbiorcy nastąpiła zmiana grupy taryfowej. Wg jakiej stawki rozliczana będzie sprzedaż energii do tego punktu?

Odp. ME: To jeden z przypadków szczególnych, który zostanie uregulowany w treści rozporządzenia. Wdrożony mechanizm zapewni brak zwiększenia obciążenia odbiorców końcowych w 2019 r. w stosunku do sytuacji, w której płaciliby oni za energię elektryczną wg zasad, które obowiązywały 30.06.2018 r. 

6. Jaki tryb będzie obowiązywał w przypadku umów zakończonych w trakcie roku 2019 jeszcze przed wejściem w życie przepisów? Jeśli np. gmina miała zawartą umowę do dnia 30.04.2019 r. obecnie dostawy realizuje inny podmiot. Jakie są gwarancje, że taka gmina „odzyska nadpłatę” od podmiotu, z którym umowa już nie obowiązuje?

Odp. ME: Obowiązek ustawowy stosowania cen i stawek opłat w 2019 r. (uwzględniając zróżnicowanie uprawnień poszczególnych grup odbiorców końcowych w I i w II półroczu)  na poziomie roku 2018 dotyczy wszystkich umów, niezależnie od tego, jakiej części roku 2019 (uwzględniając zróżnicowanie uprawnień poszczególnych grup odbiorców końcowych – odpowiednio części I lub II półrocza)  te umowy dotyczą. Ustawa, w art. 18, przewiduje nakładanie kar na przedsiębiorstwa obrotu w przypadku niewywiązywania się z ich obowiązków wynikających z ustawy. Zakończone umowy również powinny zostać skorygowane, a odbiorcy końcowemu powinna zostać zwrócona nadpłata.  

7. Czy przewidywany jest jakiś mechanizm systemowy w przypadku uchylania się sprzedawców od obowiązku wyrównania nadpłaconych kwot.

Odp. ME: Jak w odpowiedzi na pytanie 6.   

8. Jaką cenę otrzyma odbiorca energii, którego sprzedawca wybrany w ramach postępowania przetargowego zakończył, z dniem 4 czerwca 2018 r., sprzedaż energii (przy cenie zakupu w wysokości 211,70 zł/MWh netto) i na dzień 30 czerwca 2018 odbiorcę obowiązywała umowa sprzedaży rezerwowej (przy cenie ok. 1400 zł/MWh netto)? W związku z faktem, że sytuacja dotyczy grupy zakupowej skupiającej wielu odbiorców proszę o podanie cen dla grup taryfowych B, C oraz G (cena ustalona w przetargu na 2018 rok była jednolitą ceną dla wszystkich tych grup taryfowych). Oczekujemy, że zaproponowana w ramach rozporządzenia cena będzie odzwierciedlać poziom kontraktów zawieranych na rok 2018 przez JST która,
w przypadku ww. grupy, wynosiła 211,70zł/MWh netto.

Odp. ME: Określone w treści rozporządzenia ceny będą odpowiadać średnim cenom rynkowym dla II lub III kwartału 2018 r.

9. Jaką cenę otrzymają odbiorcy energii w podobnej sytuacji jak w pyt. 1 (sprzedaż rezerwowa na dzień 30 czerwca 2018 r.) w przypadku odbiorców komercyjnych - osób prowadzących działalność gospodarczą oraz firm z sektora MŚP?

Odp. ME: Jak w odpowiedzi na pytanie 4, z zastrzeżeniem przepisów znowelizowanego art. 5 ustawy, różnicujących okresy, w których poszczególnym grupom odbiorców przysługuje uprawnienie do stabilizacji cen energii na poziomie z 2018 r.  

10. Jeżeli w skład grupy publicznej wchodzą także spółki gminy posiadające koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i samodzielnie opłacające podatek akcyzowy. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw ciepłowniczych i wodociągowych, które wyprodukowaną energię zużywają na własne potrzeby (produkcja ciepła w kogeneracji, produkcja energii elektrycznej z biogazu). Czy takich odbiorców obejmują zapisy Ustawy i rozporządzenia?

Odp. ME: Obejmują w takim zakresie, w jakim odbiorca jest odbiorcą końcowym, czyli odbiorcą dokonującym zakupu paliw lub energii na własny użytek. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (art. 3 pkt 13a ustawy – Prawo energetyczne).

11. W jaki sposób odbiorcy mają dokonać rozliczenia nadpłaty z tytułu energii elektrycznej oraz podatku VAT za I półrocze 2019 powstałej po korekcie faktur
w związku z obniżeniem ceny energii do poziomu cen z 2018 r., o którym mowa
w ustawie?

Odp. ME: Rozliczenie nastąpi na zasadzie korekty poziomu zobowiązania w kolejnych fakturach wystawianych danemu odbiorcy końcowemu energii elektrycznej. Korekta nastąpi na takich samych zasadach, jak w przypadku rozliczeń na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej. Odnosząc się do korekty podatku VAT –  na gruncie przepisów prawa, podatnicy mogą korygować uprzednio złożoną deklarację podatkową. Korekta następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.