1 października 2012 r. odbyła się konferencja inaugurująca Program Regionalny „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Konferencja inaugurująca Program Regionalny 

1 października 2012 r. odbyła się konferencja inaugurująca Program Regionalny „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Na konferencję do siedziby Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych składaniem wniosków aplikacyjnych w ramach planowanego naboru otwartego do Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Pierwszym etapem Programu Regionalnego jest realizowany obecnie przez Związek Miast Polskich projekt predefiniowany pt. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”. Służy on przygotowaniu serii przedsięwzięć przed konkursem otwartym MRR.

Druga faza Programu Regionalnego rozpocznie się pod koniec roku wraz z ogłoszeniem konkursu na dotacje z MRR. Na konferencji inaugurującej 1 października br. w Warszawie przedstawiciele MRR potwierdzili, że regulamin konkursu zostanie ogłoszony prawdopodobnie w grudniu 2012 r.

Ideą Programu Regionalnego jest, by projekty wyłonione w trybie konkursowym realizowane były przez partnerstwa zawiązane pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego lub między administracją samorządową a partnerami społecznymi, czy przedsiębiorcami. Możliwe będzie również realizowanie projektów w partnerstwie z jednostkami samorządowymi z krajów darczyńców. Celem takich projektów ma być opracowanie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów miejskich, opracowanie planów operacyjnych dla wdrożenia owych strategii oraz wzmocnienie udziału społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Realizacja Programu Regionalnego przysłużyć się ma do stworzenia sieci współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, co pozwoli na poprawę jakości usług świadczonych przez administrację samorządową.

- Dzięki Programowi Regionalnemu stajemy przed szansą stworzenia samorządów 2.0 – takich, które tworzą wartość dodaną poprzez współpracę z partnerami spoza granic administracyjnych, ale też dzięki współdziałaniu z partnerami społecznymi i obywatelskimi – mówił na konferencji inaugurującej Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przedstawił ogólne kryteria zbliżającego się konkursu grantowego w ramach programu podkreślając, że założeniem jest podejście pilotażowe do partnerstw; traktowanie ich szeroko – z udziałem mieszkańców, uczelni, organizacji pozarządowych – innymi słowy wszystkich podmiotów, które określają cele samorządów.

Z pewnością przy naborze wniosków do konkursu dodatkowo punktowane będzie przeprowadzenie dobrych konsultacji  społecznych w sprawie zgłaszanych projektów. Ministerstwu chodzi o to, by wskazane w partnerstwie cele były realizowane wspólnie i spotkały się z dobrym odbiorem w danej społeczności lokalnej. Minister Orłowski zachęcał też samorządy do myślenia zintegrowanego w pracach nad tworzeniem partnerstw i ich strategii. Poprzez myślenie wielowymiarowe można dobrze przygotować się do nowej perspektywy finansowej UE. Program Regionalny, zdaniem P. Orłowskiego, daje szanse myślenia bardzo szerokiego i realnego, a nie wycinkowego, rozwiązywania problemów.

Podczas konferencji w Warszawie Marcin Bogusz z MRR przedstawił podstawowe informacje o Programie Regionalnym, jego cele oraz oczekiwania ministerstwa względem zgłaszanych projektów konkursowych. Przedstawił też ogólne kryteria oceny projektów oraz informacje na temat Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Z kolei Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, omówił stan wdrażania projektu predefiniowanego realizowanego przez Związek. Poinformował, że do 30 września trwał w ZMP nabór projektów do objęcia ich wsparciem eksperckim i doradczym. Zgłoszono 61 projektów.

- Nie spodziewaliśmy się aż tylu partnerstw zgłoszonych do projektu – przyznał. – To pokazuje, że współpraca między jst zaczyna być czymś bardzo żywym w Polsce. Przyglądając się liście zgłoszonych projektów widać, że to wielkie bogactwo inicjatyw.

Wśród zgłoszony projektów 7 z nich dotyczy związków międzygminnych, 13 – stowarzyszeń, a 41 to porozumienia o współpracy. W części ze zgłoszonych partnerstw występują podmioty inne niż komunalne, są i takie, w których podmioty komunalne przeważają.

Andrzej Porawski, podobnie jak minister Orłowski, uczulał samorządy na stosowanie w swoich przedsięwzięciach myślenia zintegrowanego. -Wąskie podejście może się spotkać z odmową w naborze do Programu Regionalnego- ostrzegał.- Trzeba więc projekt osadzić w szerszym kontekście.

O obecnych trendach współpracy między samorządami w Norwegii opowiadała podczas konferencji Gunn Marit Helgesen, Prezes Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych. Podkreśliła, że nie wszystkie samorządy w Norwegii są wystarczająco silne i duże, by świadczyć usługi dla mieszkańców na najwyższym poziomie i by radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami. Radą na to jest współpraca i chociażby przyciąganie inwestycji nie oglądając się na granice administracyjne gmin.

- W tej współpracy najważniejsze są relacje między ludźmi, zaufanie, szacunek i konsensus – mówiła G.M.Helgesen.- Musimy mieć wolę do zrozumienia i wysłuchania naszych partnerów.

Swoje doświadczenia we współpracy międzysamorządowej zaprezentowała burmistrz miasta Fosnes, Biorg Tingstad. Wiceprezydent Ełku, Artur Urbański, opowiadał o doświadczeniach jego miasta ze współpracy z norweskim Lorenskog.

(epe)