18-19 października br. w Krakowie odbędzie się konferencja, której głównym celem jest zainicjowanie wymiany poglądów i opinii na temat realizacji polityk regionalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

O doświadczeniach w realizacji polityki regionalnej w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

18-19 października 2012 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Efektywne instrumenty rozwoju terytorialnego – doświadczenia regionów w zakresie realizacji polityki regionalnej w krajach V4, Bułgarii, Rumunii i Słowenii”, której głównym celem jest zainicjowanie wymiany poglądów i opinii na temat realizacji polityk regionalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście aktualnych wyzwań rozwojowych oraz doświadczeń wynikających z wdrażania polityki regionalnej, w tym polityki spójności.

Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie dotyczące przyszłości regionów i polityki regionalnej w kontekście zwiększania znaczenia wykorzystania podejścia terytorialnego w polityce rozwoju, wyzwalania regionalnych potencjałów rozwojowych i inteligentnych specjalizacji oraz osiągania krajowych i europejskich celów postawionych w dokumentach strategicznych poszczególnych krajów i UE. Dodatkowo, celem wzbogacenia dyskusji, do udziału w konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele Bułgarii, Rumunii oraz Słowenii.

W trakcie konferencji zaplanowane zostały cztery sesje tematyczne:

  1. Wyzwania dla realizacji polityk regionalnych w krajach V4,
  2. Realizacja polityki rozwoju na poziomie regionalnym – miejsce i rola regionów,
  3. Zastosowanie terytorialnego podejścia w polityce rozwoju,
  4. Instrumenty Rozwoju Terytorialnego.

Przewiduje się, że wnioski i rekomendacje płynące z dyskusji będą stanowiły istotny wkład w prace nad przygotowaniem nowego systemu realizacji polityki spójności krajach Grupy Wyszehradzkiej, a także Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

Szczegółowe informacje na temat spotkania oraz rejestracja na stronie: eic2012.nf.pl

***

Discussion on experiences in regional policy implementation with the Polish Presidency of the Visegrad Group

On 18-19 October 2012 Krakow will host an international conference Effective Instruments Supporting Territorial Development – experiences of the regions in the implementation of regional policy in V4 countries and in Bulgaria, Romania and Slovenia which will initiate an exchange of views and opinions on the implementation of regional policies in V4 countries.

Discussion during the conference will touch upon issues related to the future of the regions and regional policy in the context of increased focus on using the territorial approach in the development policy, releasing regional development potentials and smart specialisations, as well as achieving national and European objectives formulated by strategic documents of individual countries and the EU. In order to enrich the discussion, representatives of Bulgaria, Romania and Slovenia will be also invited.

The conference will be divided into four thematic sessions:

  1. Challenges for the implementation of regional policies in the V4 countries,
  2. Implementation of development policy at regional level – the place and role of the regions,
  3. Reinforcing territorial approach to the development policy,
  4. Instruments supporting territorial development.

It is expected that the conclusions and recommendations from discussions held during the conference will form a significant input in work on the new implementation system of the cohesion policy in V4 countries as well as in Bulgaria, Romania and Slovenia.

The conference languages are Czech, English, Hungarian, Polish and Slovak.

More information and registration at: eic2012.nf.pl