Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie 21 września br. uzgodniono, że kwestie dotyczące uciążliwych dla otoczenia instalacji, takich jak elektrownie wiatrowe czy biogazownie, wymagają pilnego uregulowania.

Komunikat z posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie 21 września br. uzgodniono, że kwestie dotyczące uciążliwych dla otoczenia instalacji, takich jak elektrownie wiatrowe czy biogazownie, wymagają pilnego uregulowania.

Członkowie Zarządu nie poparli projektu zmiany ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (PiS), który ma na celu ochronę obywateli przed szkodliwym wpływem niekontrolowanego rozpowszechniania instalacji wytwarzającej energię wiatrową. Proponowane zmiany idą ich zdaniem za daleko, chociaż problem niewątpliwie jest i wymaga pilnego opracowania, np. wprowadzenia do prawa budowlanego aktem wykonawczym norm dotyczących m.in. stref ochronnych czy zakresu oddziaływania. Dotyczy to także takich uciążliwych dla otoczenia instalacji jak biogazownie.

Przedstawiciele miast pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany ustawy – Kodeks cywilny i ustawy o gospodarce nieruchomościami (PO), który porządkuje przepisy dotyczące własności urządzeń przesyłowych i związanych z nimi prawami do gruntu. Uznawano, że proponowane zmiany wytyczają dobry kierunek. Zaakceptowano zapisy projektu zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dotyczące tworzenia cmentarzy komunalnych, przy czy dodano do nich również rozbudowę istniejących nekropolii.

Pozytywnie ustosunkowano się do projektów zmian: ustawy o uregulowaniu wspólnot gruntowych (SP), ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (PSL), ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – kodeks wykroczeń (karty parkowania dla niepełnosprawnych), ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (SP), a także zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (podwyższenie dopuszczalnych normy).

Negatywną opinię uzyskał projekt zmiany ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (RP). Nie zajęto stanowiska, ze względu na neutralność samorządową, w stosunku do projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei projekt ustawy o ogrodach działkowych (SP) wywołał wśród członków Zarządu ZMP dyskusję. Zwracano uwagę, że po wydaniu przez TK orzeczenia wymaga on pilnego uregulowania. Ustalono, że po zebraniu wszystkich dotychczasowych postulatów samorządów w tej sprawie, podczas następnego posiedzenia Zarządu, które odbędzie się w Słupsku, Zarząd przyjmie stanowisko. Będzie ono dotyczyło nie tylko tego konkretnego projektu ustawy, ale całego zagadnienia. Podkreślano, że musi ono zawierać zapisy dotyczące gminnej własności gruntów, na których znajdują się ogródki, nadzoru nad strukturami działającymi, systemu tworzenia (niekoniecznie na gruntach komunalnych) i likwidacji, przywrócenia kategorii ogrodów działkowych tymczasowych czy symbolicznych opłat.

Na wniosek prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, Zarząd ZMP postanowił, że podejmie kroki na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczące możliwości udostępniania danych osobowych samorządom w związku z tzw. czipowaniem zwierząt. Obowiązek znakowania psów jest nierozerwalnie związany z koniecznością ujawniania danych ich właścicieli, co obecnie narusza konstytucję.

Joanna Proniewicz