Karta Miast Transeuropejskiej Sieci Transportowej (Karta Łódzka) to inicjatywa Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, służąca przygotowaniu i włączeniu polskich miast do rozwoju ustalonej sieci TEN-T o nowe „węzły” i połączenia, w tym drogi wodne.

Rząd RP przyjął w czerwcu 2015 r. dokument: „Bałtyk-Adriatyk - „Plan Prac Europejskiego Koordynatora Kurta Bodewiga”. „Plan Prac” służy przygotowaniu i realizacji - do 2030 r. - transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, należącego do sieci (tzw. bazowej) TEN-T. Sieć TEN-T, w tym 9 priorytetowych korytarzy transportowych ustalił Parlament Europejski w Rozporządzeniu nr 1315/2013 z 11 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 348).

Korytarz Bałtyk-Adriatyk ma połączyć polskie porty morskie o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) – z portami Adriatyku. Wzdłuż tras tych połączeń (pasażerskich i towarowych): wodnych, drogowych, kolejowych i lotniczych (a w przyszłości wodnych śródlądowych) oraz w szerokiej strefie ich oddziaływania, leżą nieomal wszystkie miasta polskie, przyszłe „węzły miejskie” sieci TEN-T. Korytarz ten ma więc kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej, a także dla rozwoju regionalnego i lokalnego.

W czerwcu 2015 r. ministrowie (dla spraw miast i spójności terytorialnej w krajach UE) przyjęli tzw. „Deklarację w sprawie unijnej agendy miejskiej”. „Deklaracja” potwierdza szczególną rolę miast w osiąganiu celów „Strategii Europa 2020” – w tym celu: rozwój „węzłów transportowych”.

Oba dokumenty są więc silnym poparciem dla rozwoju w miastach/”węzłach transportowych” jednolitej (pod względem standardu i efektywności), infrastruktury, umożliwiającej łączenie „węzłów” – w transeuropejskie szlaki komunikacyjne.

W miastach europejskich obowiązują różne systemy zarządzania rozwojem infrastruktury. Różny jest stopień ich gotowości do przygotowywania i realizacji projektów „wspólnego (europejskiego) zainteresowania”. Różna jest też pozycja poszczególnych korytarzy transportowych – na liście priorytetów politycznych i inwestycyjnych.

Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, prowadzące od 1996 r. promocję Korytarza Północ-Południe, zabiega również o efektywne partnerstwo miast i regionów – dla sukcesu inicjatywy Bałtyk-Adriatyk. Oceniamy bowiem, że Korytarz ten nie ma wystarczającego potencjału rozwojowego w Polsce i może być marginalizowany.

Inicjatywa SMAB „Karta Miast Transeuropejskiej Sieci Transportowej” („Karta Łódzka”) służyć ma przygotowaniu i włączeniu miast, przede wszystkim polskich, do realizacji ww. rozporządzenia PE a także do rozwoju ustalonej dotychczas sieci TEN-T w Polsce o nowe „węzły” i nowe połączenia, w tym o drogi wodne: E30, E40 i E70.

Ryszard Toczek – dyrektor Biura SMAB