Wiceprezydent Wrocławia, Adam Zawada zaprasza na Dolnośląski Sejmik Odpadowy, który odbędzie się 29 maja br. w Wołowskim Ośrodku Kultury.

Celem Dolnośląskiego Sejmiku Odpadowego, który odbędzie się 29 maja 2019 r. w Wołowie, jest podjecie współpracy samorządowców z Dolnego Śląska, aby skutecznie zwalczać zjawiska porzucania odpadów i nielegalnej działalności gromadzenia odpadów, w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.

Swój udział w inicjatywie potwierdzili wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie z Dolnego Śląska oraz osoby związane z instytucjami ochrony środowiska. - Podejmując na co dzień wyzwania, zmierzające do likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów oraz nielegalnej działalności gromadzenia odpadów na terenie Wrocławia, napotykamy na szereg problemów wynikających z niedoskonałości przepisów prawa - wskazują organizatorzy.

Widzą potrzebę zmian ustaw w następujących obszarach:
  • zwiększenie odpowiedzialności transportujących odpady;
  • zwiększenie odpowiedzialności właściciela nieruchomości, który udostępnia teren na nielegalna działalność związaną z gromadzeniem odpadów;
  • doprecyzowanie definicji „posiadacza odpadów”;
  • zwiększenie kompetencji straży gminnej w zakresie kontroli sposobu transportu odpadów oraz kontroli przemieszczania odpadów do nieuprawnionego odbiorcy;
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących usuwania odpadów z terenów, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi;
  • zapewnienie gminie źródeł finansowania w tych przypadkach, w których egzekwowanie kosztów usunięcia zastępczego odpadów okaże się bezskuteczne;
  • ograniczenie możliwości uzyskania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów w stosunku do podmiotów, wobec których toczy się postępowanie nakazujące usunięcie odpadów;
Potwierdzenie udziału w konferencji, prosimy zgłaszać drogą elektroniczna, na adres: dso@um.wroc.pl, do dnia 27.05.2019 r.