Związek wnosi o zmianę zasad wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli i wnioskuje, aby były one wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa, w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw.

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli

Związek Miast Polskich stanowczo protestuje przeciwko przenoszeniu na samorządy terytorialne odpowiedzialności finansowej za podwyżki płac nauczycieli.

Samorządom nie zapewnia się niezębnych środków na sfinansowanie kosztów płac nauczycieli, obciążając gminy, powiaty i województwa skutkami obietnic bez pokrycia, składanych przez ministra edukacji narodowej.

Naszym zdaniem, to działanie nieodpowiedzialne i niedopuszczalne, biorąc pod uwagę zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (m.in.: art. 7 i art. 167. ust. 1 i 4) oraz obowiązek przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Zarówno ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego jak i centrale związkowe wielokrotnie podkreślały konieczność zwiększania nakładów na edukację dzieci i młodzieży w budżecie państwa, bowiem aktualnie są one per capita jednymi z najniższych w Europie.

Wspólnie samorządy terytorialne i związki zawodowe podkreślały także potrzebę zapewniania gminom, powiatom i województwom odpowiednich środków finansowych na koszty płac nauczycielskich. Niestety, postulaty te są lekceważone, samorządy terytorialne otrzymują zbyt niskie środki na edukację, a nauczyciele mają niskie pensje.

W wielu samorządach otrzymywana subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na wypłatę minimalnych składników wynagrodzenia nauczycieli, co oznacza, że pozostałe wydatki płacowe, a także rzeczowe i majątkowe, muszą pokrywać z własnych dochodów.

Skala tego niedoszacowania zdecydowania wzrosła po wprowadzeniu zmian w systemie oświaty w 2016 roku, a coraz większe dopłaty samorządów do subwencji, przeznaczane być muszą na zapewnienie chociażby minimalnych standardów edukacji. W efekcie, do każdej złotówki otrzymywanej z budżetu państwa na edukację, samorządy dokładają już 44 grosze z własnych źródeł. Tylko w 2018 roku niedoszacowanie środków finansowych otrzymywanych przez gminy, powiaty i województwa na podwyżki płac nauczycieli szacujemy na kwotę 600 mln złotych, a w roku 2019 niedobór ten przekroczy 1 mld złotych.

W tym kontekście stanowczo protestujemy przeciwko wypowiedziom przedstawicieli kierownictwa resortu, wskazującym, że w budżetach samorządów zabezpieczone są środki na podwyżki płac nauczycielskich.

W poczuciu odpowiedzialności za wspólnoty samorządowe, których funkcjonowanie jest zagrożone, wnosimy o to, by zmienione zostały zasady wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli.

Skoro nie mamy wpływu na wysokość tych wynagrodzeń, a otrzymywane w subwencji środki finansowe nie pokrywają ich kosztów, wnioskujemy, aby wypłacane były bezpośrednio z budżetu państwa, w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw.

W ten sposób administracja rządowa weźmie wreszcie odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje dotyczące kwestii kluczowej dla finansowania oświaty, jaką jest wynagradzanie nauczycieli.

Za Zarząd

(-)Zygmunt Frankiewicz

PREZES ZWIĄZKU

Częstochowa,14 grudnia 2018 r. / Gliwice, 15 stycznia 2019 r.