System Monitorowania Usług Publicznych

Partnerzy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – lider, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Główny Urząd Statystyczny

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie koncepcji systemu monitorowania usług publicznych (SMUP), która będzie podstawą budowy spójnego, powszechnie dostępnego, elektronicznego systemu baz danych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS), z modułem monitorującym umożliwiającym przejrzyste prezentowanie wyników analiz oraz raportowania. Docelowo chcemy dać miastom narzędzie wspomagające proces strategicznego planowania zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz dla celów profesjonalnej i całościowej ewaluacji usług w oparciu o kompleksowy, dostępny i prezentowany w sposób przyjazny użytkownikowi system monitorowania szeregu najważniejszych usług świadczonych przez JST. W projekcie, w procesie szerokich konsultacji, zaproponujemy założenia, przetestujemy proponowane rozwiązania i przygotujemy wykonawczą koncepcję gotową do 2-go etapu budowy i uruchomienia samego systemu SMUP (2019-2020).

Wartość projektu: ponad 9 mln zł, w tym komponent ZMP to prawie 1 mln zł
Okres realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2018

Wydarzenia
• opracowanie ogólnej koncepcji systemu przez wszystkich partnerów projektu
• Zaopiniowanie szczegółowej koncepcji budowy SMUP przez KWRiST
• 10 Grup Wymiany Doświadczeń w wybranych 6 obszarach tematycznych projektu, wspomagających realizację projektu przez grupy ekspertów (tzw. Tematyczne Grupy Robocze),
• 2 wizyty studyjne partnerów w Norwegii - analiza doświadczeń i doświadczeń z działania norweskiego systemu monitoringu usług publicznych KOSTRA

Dokumenty i publikacje
• Koncepcja powszechnego system monitorowania usług publicznych – publikacja na stronie WWW
• Opracowanie Raportu Końcowego – Wykonawczej Koncepcji SMUP

Więcej informacji o projekcie

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP w sprawie reprywatyzacji mienia obywateli polskich, zawłaszczonego przez władze PRL w kontekście poselskiego projektu ustawy (druk 420)
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Wstępne stanowisko ZMP w sprawie projektu Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 455)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej