Dokumenty z kategorii 'opinie prawne'

Opinia prawna z 23.09.2015 r. w przedmiocie oceny skutków finansowych uwzględnienia w mpzp map zagrożenia powodziowego.

23.09.2015 | opinie prawne
Przedmiotem opinii jest analiza zasad tworzenia i stosowania przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ustalenia w drodze mpzp przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu na skutek realizacji obowiązków wynikających z aktów lub decyzji wydanych przez organy inne niż organy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu wdrożenia do planów miejscowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Opinia prawna z 02.06.2015r. w przedmiocie analizy regulacji art. 3 ust. 5 ustawy z 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

02.06.2015 | opinie prawne
Analiza regulacji art. 3 ust. 5 ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie w jakim stanowi on o przesłankach obciążenia obowiązkiem podatkowym w podatku od nieruchomości właścicieli wyodrębnionych lokali jedynie w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku w celu określenia potencjalnej argumentacji stanowiącej o braku podstaw do zastosowania tej regulacji w określonych wypadkach.

Opinia prawna z 10.04.2015 r. w zakresie konstytucyjności nowelizacji VAT.

10.04.2015 | opinie prawne
Opinia obejmuje analizę regulacji zmieniających ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie nadanym procedowaną obecnie ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznychi w brzmieniu ustalonym ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu i przekazanym Prezydentowi RP do podpisu, pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP oraz prawem unijnym ujętym w Dyrektywie 2006/12/WE4.

Opinia prawna z 17.10.2014 r. dotycząca łączenia gmin w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa.

17.10.2014 | opinie prawne
Opinia prawna obejmuje analizę uwarunkowań administracyjnoprawnych łączenia gmin, w tym w szczególności: - charakterystykę instytucji prawnej łączenia gmin wraz ze wskaznaiem jej ewentualnych wariantów, - analizę trybu i zasad przeprowadzania procedury łączenia gmin, - kierunkową ocenę skutków prawnych połączenia gmin w zależności od wariantu połączenia, w tym wskazanie korzyści i ryzyk.

Opinia prawna z 17.04.2014 r. dotycząca tzw. zamówień "in house".

17.04.2014 | opinie prawne
Opinia obejmuje sporządzenie ekspertyzy prawnej dotyczącej możliwości wprowadzenia wprost do polskiego porządku prawnego tzw. zamówienia „in-house”.

Opinia prawna z 10.04.2014 r. dotycząca statusu miast na prawach powiatu.

10.04.2014 | opinie prawne
Opinia obejmuje: a. blok pierwszy, w którym zostanie określony materiał normatywny dotyczący statusu miasta na prawach powiatu i jego ewolucja, b. blok drugi, w którym zostaną sformułowane tzw. wnioski de lege ferenda mające na celu umożliwienie zainteresowanym miastom uzyskanie statusu miasta na prawach powiatu, które, co do swej treści i trybu ich wdrożenia, uwzględniać będą obecnie trwające prace legislacyjne nad dwoma projektami ustaw samorządowych.

Opinia prawna z 25.03.2014 r. dotycząca finansowania zadań zleconych jst.

25.03.2014 | opinie prawne
Opinia obejmuje analizę problemu otrzymywania przez JST środków niewystarczających na pokrycie kosztów zadań zleconych przez administrację rządową oraz propozycje legislacyjne dotyczące wprowadzenia przepisów umożliwiających dokonywania przez gminy dopłat ze środków własnych do dotacji na zadania zlecone.

Opinia prawna z 31.12.2013 r. dotycząca kwestii zasadności ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych JST i konsekwencji łączenia mandatu parlamentarzysty i członka organu wykonawczego JST.

31.12.2013 | opinie prawne
Opinia dotyczy kwestii zasadności wprowadzenia ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz konsekwencji ustrojowych łączenia mandatu parlamentarzysty i członka organu wykonawczego JST w Polsce.

Opinia prawna z 31.07.2013 r. w sprawie deszczówki.

31.07.2013 | opinie prawne
Opinia dotyczy kwestii celowości wprowadzenie przez gminy opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, a także wskazania argumentacji z odwołaniem się do której ubiegać można się o pozyskanie aprobaty społecznej dla wprowadzenia opłat.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne
Stan finansów JST - raport
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Monitor Rozwoju Lokalnego – instrukcja
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Postulaty do Ministerstwa Edukacji Narodowej - autorstwa Koalicji dla edukacji
Pobierz Download icon@2x
inne stanowiska i opinie
Opinia ZMP i UMP w sprawie projektu ustawy o Westerplatte

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Lipiec 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej