Komisja Edukacji Związku Miast Polskich
W obecnej kadencji Komisja Edukacji liczyła 97 członków, którzy reprezentowali 74 jednostki samorządu terytorialnego. Przewodniczącym Komisji był Przemysław Krzyżanowski, Zastępca Prezydenta Koszalina. Zastępcami przewodniczącego byli: Marzenna Lasota-Darowska - Wiceprzewodnicząca RM w Dzierżoniowie, Anna Bielińska-Sobolewska– Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw i Społecznych w Kobyłce, Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku oraz Jarosław Hupało, Radny Miasta Włocławka. Sekretarzem była Elżbieta Korczewska Kierownik Referatu Oświaty w Kołobrzegu.
Prace Komisji, z ramienia Zarządu Związku Miast Polskich, nadzorował Janusz Gromek, Prezydent Kołobrzegu.

W 2015 roku Komisja spotkała się trzy razy: w Poznaniu (23 czerwca), w Wałbrzychu (8-9 października) oraz we Włocławku (3-4 grudnia). Komisja wypracowała stanowiska dotyczące: art. 32 ustawy okołobudżetowej oraz przywrócenia realizacji obowiązku szkolnego od 7 lat, likwidacji szkół gimnazjalnych oraz likwidacji zapisów art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Podczas tych spotkań gośćmi spotkań byli: przedstawiciel Fundacji Familijny Poznań, wspierającej samorządy w tworzeniu kompleksowej oferty edukacyjnej, pani Magdalena Wantoła-Szumera, Naczelnik Wydziału Edukacji Ustawicznej, Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN, która przedstawiła zmiany w kształceniu zawodowym – nowe akty prawne oraz nowelizację obowiązujących aktów prawnych związanych z kształceniem zawodowym oraz prof. Bronisław Siemieniecki, który wygłosił wykład na temat nauczania włączającego (nauczania dzieci z niepełnosprawnością).

W 2016 roku Komisja spotkała się trzy razy: w Dąbrowie Górniczej podczas XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (3-4 marca), w Zabrzu (19-20 maja) oraz w Mielnie (14-16 września). Komisja wypracowała stanowiska dotyczące: zmiany terminu obowiązku szkolnego dziecka, konieczności uwzględnienia postulatu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sposobu naliczania środków finansowych na dzieci 6. letnie objęte edukacją przedszkolną, przesunięcia terminu obowiązywania prawa do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3. letnich, nie wcześniej niż od 1 września 2019 r., uwzględnienia w naliczaniu wysokości subwencji oświatowej rekompensaty utraconej subwencji przez wszystkie lata edukacji dzieci z rocznika 2010 oraz stanowisko odnoszące się do aktualnego stanu zmian w oświacie.

Gośćmi spotkań byli: pani Minister Krystyny Szumilas, która omówiła przywrócenie realizacji obowiązku szkolnego od 7 lat oraz likwidację szkół gimnazjalnych, pan Mariusz Tobor - Ekspert oświatowy w firmie „Vulcan”, który zaprezentował raport „Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gimnazjów” oraz prof. Antoni Jeżowski i Szymon Więsław, którzy omówili temat „Jak zapewnić wsparcie dla rozwoju oświaty w małych miastach i miasto-gminach”.

W 2017 roku Komisja spotkała się trzy razy: w Miliczu (20-21 kwietnia), w Poznaniu (12 czerwca) oraz w Kołobrzegu (21-22 września). Podczas tych posiedzeń wypracowano stanowiska dotyczące: proponowanych przez MEN zmian w oświacie.

Na posiedzenia komisji zaproszono: dr Macieja Jakubowskiego, dyrektora ds. naukowych Fundacji Naukowej Evidence Institute – Badania dla edukacji, który omówił temat:, „Co wiemy o kompetencjach polskich uczniów i dlaczego musimy je badać?”, Marka Wójcika, Pełnomocnika Zarządu ZMP ds. legislacyjnych, który przedstawił prezentację pt „Zmiany statusu zawodowego nauczycieli oraz finansowania oświaty; Bitwa na dwóch frontach może być ryzykowna?, Mariusza Tobora - Eksperta oświatowego w firmie „Vulcan”, który omówił projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt z dnia 30 maja 2017 r.) oraz Jakuba Tomaszewskiego, przedstawiciela NUADU, platformy ułatwiającej dyrektorom szkół oraz nauczycielom monitorowanie rozwoju każdego ucznia i pracy całej klasy, a także wspomagającej indywidualizację w nauczaniu, która jest jednym z priorytetów współczesnej oświaty.

W 2018 roku Komisja spotkała się cztery razy: w Kędzierzynie-Koźlu (25-26 stycznia), we Włocławku (19-20 kwietnia), w Kozienicach-Puławach (6-8 czerwca) oraz w Sarbinowie (26-28 września). Podczas tych posiedzeń Komisja zajęła się omówieniem oferty zajęć pozalekcyjnych, planów dotyczących rozwoju oświaty, a także trudności, na jakie napotykają miasta w zapewnieniu optymalnego funkcjonowania systemu kształcenia i opieki dzieci i młodzieży. Członkowie Komisji Edukacji zapoznali się z nowatorskim programem wykorzystywanym w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych „Ogarnij inżynierię”.

Gośćmi spotkań byli: Mariusz Tobor - Ekspert oświatowy w firmie „Vulcan”, Jerzy Jakubczuk – Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN oraz Piotr Bartosiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w MEN.

Ewa Ziółkowska