Związek opowiada się za przejrzystością działania administracji publicznej, ale nie może się to wiązać z destabilizacją jej funkcjonowania, łamaniem Konstytucji RP oraz znacznym wzrostem wydatków.

Zarząd Związku Miast Polskich w przyjętym stanowisku opowiada się za przejrzystością działania administracji publicznej, jednak nie może się to wiązać z destabilizacją jej funkcjonowania, łamaniem konstytucyjnie gwarantowanych praw oraz znaczącym wzrostem wydatków publicznych. Dlatego negatywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego, w wersji z dnia 13 listopada 2017 r., postulując równocześnie dokonanie w tym projekcie daleko idących zmian. Wprowadzane mechanizmy dotyczące transparentności życia publicznego muszą być adekwatne do skali oczekiwanych celów i wzmacniały, a nie mogą osłabiać sprawności działania polskiego państwa.

W obecnym kształcie projekt ustawy zawiera wiele niedopuszczalnych błędów legislacyjnych i redakcyjnych. Nie usunięcie tych błędów doprowadzi do ogromnych problemów interpretacyjnych, których konsekwencje znacząco obciążać będą system finansów publicznych.

Związek postuluje dokonanie w projekcie daleko idących korekt, dotyczących zasad udostępniania informacji publicznej, prawa do pracy, ograniczenia w prawach wyborczych czy też odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

Z projektu ustawy należy usunąć instytucję sygnalisty. Proponowane uregulowania statusu sygnalistów mają charakter represyjny i są całkowicie sprzeczne z ideą sygnalizowania (formułowaną przez OECD i Transparency International), która nie przewiduje sprowadzenia tego typu osób do roli nietykalnych informatorów organów ścigania. Zarząd ZMP negatywnie ocenia wprowadzanie mechanizmów, które mogą być wykorzystywane przez organy ścigania, w sposób naruszający zasady współżycia społecznego i swobody działalności gospodarczej.

Za nieuzasadnione i nieprzejrzyste uważa również propozycje przepisów dotyczących składania i publikowania oświadczeń majątkowych. Obejmą one ponad 800 tys. osób i ich współmałżonków, co nie tylko nie ma racjonalnego uzasadnienia, ale również godzi w prawo do prywatności wynikające z Konstytucji RP.

Ponadto projektodawca niewłaściwie oszacował skutki zmian, jakie niesie za sobą ten akt prawny. W opinii ZMP spowodują one wzrost kosztów działania tylko administracji samorządowej o kwotę powyżej 0,5 mld zł rocznie.