Przy wsparciu ZMP projekt REGIOGMINA prowadzi badanie na temat roli miast i gmin w stymulowaniu procesów rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkie JST.

Do prawie 2,5 tys. samorządów gminnych została rozesłana zindywidualizowana ankieta, która ma na celu pozyskanie wiedzy o tym, jak gminy postrzegają swoją rolę we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, identyfikację narzędzi stosowanych w gminach oraz zebranie informacji na temat barier prawnych i systemowych, które utrudniają samorządom skuteczne działania na rzecz rozwoju gospodarczego. Raport zostanie opublikowany w czerwcu.

Badanie odbywa się w kontekście trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 i daje szansę na zainicjowanie szerokiej debaty o roli samorządów we wspieraniu rozwoju gospodarczego. Umożliwi spojrzenie na lokalną gospodarkę w sposób całościowy, w dłuższym horyzoncie czasowym oraz ponowne przemyślenie zadań samorządu jako czynnika stymulującego procesy prorozwojowe. Stwarza też okazję do wymiany doświadczeń i zidentyfikowania problemów prawnych i systemowych, które ograniczają skuteczność działań samorządów.

„W dyskusjach ograniczamy się zwykle do omawiania bieżących, interwencyjnych działań podejmowanych przez wiele miast w reakcji na zaistniałą, kryzysową sytuację. Te inicjatywy są oczywiście bardzo cenne i potrzebne. Nie zwalniają nas jednak z obowiązku spojrzenia na lokalną gospodarkę w sposób całościowy i w dłuższym horyzoncie czasowym. Dzisiaj, jak chyba nigdy przedtem, potrzebne jest ponowne przemyślenie zadań samorządu jako czynnika, który w systemowy sposób stymuluje lokalne procesy prorozwojowe. Inicjatywa przeprowadzenia badania może znacząco wspomóc działania strony samorządowej na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego” – podkreśla Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP i sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ankieta ma także walor edukacyjny. Badanie rozpoczyna się od zdefiniowania zadań administracji samorządowej, a dalej jest próbą identyfikacji narzędzi, które gminy stosują. Ponadto badanie prowadzone jest w sposób, który umożliwia poznanie definicji terminów bardziej technicznych oraz zawiera przykłady zastosowania różnego rodzaju instrumentów.

Badanie zorganizowano w ramach projektu REGIOGMINA (realizowanego przez konsorcjum złożone z dwóch wyższych uczelni – SGH i Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu – oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przy wsparciu trzech korporacji samorządowych: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Powiatów Polskich.

Termin przesyłania wypełnionego kwestionariusza upływa w piątek, 5 czerwca 2020 r.


Jeśli do Państwa JST nie dotarło jeszcze indywidulane zaproszenie do udziału w ankiecie, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z koordynatorem badania, email: krzysztof.jaszczolt@zmp.poznan.plKontakt:
Krzysztof Jaszczołt
koordynator badania
doradca strategiczny ZMP
tel. 504 071 298