Członkowie Zarządu ZMP podczas posiedzenia 25 listopada zaopiniują m.in. ustawy MIiB - o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych.

Posiedzenie odbędzie 25 listopada w piątek w godzinach od 14:00 do 18:00 w Urzędzie Miasta w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 (sala nr 36 I piętro). Po obradach o godz. 18:30 odbędzie się mecz piłki nożnej samorządowców (Ogniwo Sopot Stadion, ul. Jana z Kolna 18).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Lublinie.

2. Przyjęcie stanowisk Zarządu ZMP w sprawie:

a) projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
b) uchwalonej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym
c) skierowanego do Sejmu projektu ustawy - Prawo oświatowe
d) poparcia komisyjnego projektu ustawy w sprawie oświetlenia ulicznego

3. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (…) (MIiB)
b) o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (MIiB)
c) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (PSL)
d) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (MKiDN)
e) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (PO)
f) o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (KUKIZ’15)
g) o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (MZ)
h) o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych MZ)
i) o zasadach zarządzania mieniem państwowym (MSP)
j) Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (MSP)
k) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (MIiB)

4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MRiF ws. zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
b) MEN ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2017
c) MEN ws. sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagradzania obrońcy z urzędu
d) MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej
e) MRPiPS w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej
f) MRPiPS zm. rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
g) MZ w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez jst oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
h) MZ w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
i) MIiB zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy
j) MIiB zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
k) MIiB zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu Obliczenia Opłaty.

5. Projekt sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2014-2015 (MŚ).

6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

7. Korespondencja do rozpatrzenia.

8. Sprawy wniesione.