24 sierpnia Zarząd Związku rozpatrzy m.in. wnioski miast dotyczące finansowania budowy dróg, opłaty turystycznej, propozycji nowelizacji ustawy o odpadach i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich odbędzie się w Przemyślu/Arłamowie i Lwowie w dniach 24 i 25 sierpnia br. Miejsce obrad: Hotel Arłamów, Ustrzyki Dolne (sala A5+A6, poziom 0). Początek obrad o godzinie 16.00. Do udziału w posiedzeniu w dniu 24 sierpnia br. zaprosiliśmy przedstawicieli miast z województwa podkarpackiego.

W piątek, 25 sierpnia br. zaplanowano wyjazd do Lwowa, gdzie po złożeniu kwiatów na Cmentarzu Łyczakowskim (Orlęta Lwowskie, powstańcy styczniowi) odbędzie się m.in. krótkie spotkanie Zarządu ZMP w sprawie dalszej współpracy bilateralnej ZMP i Związku Miast Ukrainy (AMU), po zmianie władz Związku i kierownictwa jego Biura.

Porządek obrad (czwartek, 24 sierpnia):

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Ełku.
2. Pakiet dla miast średnich – program realizujący jeden z elementów miejskich SOR – wstępna ocena, postulaty i rekomendacje.
3. Rozpatrzenie wniosków:
a) Przewodniczącego Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w sprawie wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy o odpadach,
b) Miasta Radomia w sprawie wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca br.,
c) Torunia i Radomia ws. programów dot. budowy dróg w sieci bazowej i sieci kompleksowej TEN-T oraz poza tymi sieciami,
d) Miasta Krakowa ws. opłat lokalnych w miastach turystycznych.

4. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druk 1765) – (dyrektywa MCP, niska emisja),
b) o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk 1730) – (torby plastikowe),
c) o Narodowym Instytucie Wolności – CRSO (druk 1713) – (w kontekście SMD),
d) o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MZ),
e) o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Prezydent RP),
f) o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Prezydent RP).

5. Przyjęcie wniosków dot. dalszych działań w związku z wystąpieniami NIK ws. dotacji celowych na zadania zlecone.

6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) RM ws. warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez BGK rządowego prog-ramu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań (…) (MIiB),
b) MIiB ws. wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości,
c) MŚ ws. poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania poziomu masy tych odpadów,
d) MEN ws. sposobu realizacji (…) programu dla szkół „Szkoła z witaminą”,
e) MEN ws. szczegółowych zasad działanie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
f) MSiT w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
g) MKiDN ws. warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury.) MKiDN ws. warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury.

7. Ustalenie przebiegu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ZMP podczas Kongresu Miast w Krakowie.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet miast członkowskich Koronowa.
9. Korespondencja do rozpatrzenia.
10. Sprawy wniesione.