Członkowie Zarządu Związku na posiedzeniu 21 kwietnia będą omawiali stan prac nad zmianami statusu nauczyciela i systemu finansowania oświaty oraz przyjmą pakiet ustaw stabilizujących finanse JST.

Posiedzenie Zarządu Związku w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się 21 kwietnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta (ul. Głogowskiego 3/5). Początek obrad o godz. 14:00. Do udziału w posiedzeniu zostali zaproszeni również przedstawiciele miast z województwa świętokrzyskiego.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Serocku.

2. Omówienie bieżącej sytuacji w zakresie zmian dot. samorządu terytorialnego.

3. Omówienie stanu prac nad zmianami statusu nauczyciela i systemu finansowania oświaty.

4. Przedstawienie i przyjęcie pakietu ustaw stabilizujących finanse JST (projekty ZMP).

5. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy o finansach publicznych (MRiF),
b) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Nowoczesna),
c) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (KUKIZ’15),
d) o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Nowoczesna),
e) o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (MRiF) (cd).

6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MEN ws. organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,
b) MEN ws. praktycznej nauki zawodu,
c) MZ zm. rozp. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

7. Omówienie planowanej kampanii medialnej.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie nagrody rocznej dla dyrektora Biura.

9. Przyjęcie uchwał w sprawach członkowskich.

10. Korespondencja do rozpatrzenia.

11. Sprawy wniesione.