Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbędzie się w Łodzi 17 lutego, zostanie przyjęta Karta Samorządności oraz podjęte stanowisko w sprawie związków metropolitalnych.

Posiedzenie Zarządu ZMP w Łodzi, 17 lutego 2016 r. (od. godz. 15.00)

Miejsce obrad: Mała Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104. I piętro).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Warszawie.

2. Przedsięwzięcia związane z zapowiadanymi zmianami systemowymi – przyjęcie Karty Samorządności.

3. Przyjęcie stanowisk Zarządu ZMP w sprawach:

a) związków metropolitalnych,

b) wpisania do Rozporządzenia Rady Ministrów z 15.05.2004 r. (z późn. zmianami) Drogi Krajowej nr 12 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do zachodniej granicy Państwa jako drogi ekspresowej.

4. Zaopiniowanie projektów ustaw o:

a) ustroju miasta stołecznego Warszawy (PiS),
b) zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (PiS),
c) zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Nowoczesna),
d) zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Nowoczesna),
e) zmianie ustawy o dowodach osobistych (Kukiz’15),
f) zmianie ustawy o drogach publicznych oraz powszechnym obowiązku obrony RP (MIiB),
g) zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (MC).

5. Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów (MZ).

6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MEN ws. wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych,
b) MEN zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych,
c) MEN w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

7. Projekty uchwał zm. uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania RPO dla Województwa: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

8. Apel RM Łodzi do ZMP w sprawie polityki wsparcia samorządów w walce z niską emisją.

9. Udział przedstawiciela KWRiST w Radzie Dialogu Społecznego.

10. Informacja o harmonogramie dalszych prac nad projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet miast członkowskich Związku Miasta Puck.

12. Informacja w sprawie wykonania budżetu za rok 2016 oraz projekt budżetu na 2017 r.

13. Korespondencja do rozpatrzenia.

14. Sprawy wniesione.