Podczas posiedzenia 16 grudnia członkowie Zarządu ZMP podejmą stanowiska w sprawie projektu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz w kwestii stanowienia prawa w Polsce.

Posiedzenie Zarządu ZMP w Jaśle (Jasielski Dom Kultury)

Porządek obrad - 16 grudnia, od godz. 15.00:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Sopocie.

2. Przyjęcie stanowisk Zarządu ZMP w sprawie:

a) projektów ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych z dnia 8 listopada 2016 roku oraz nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 października 2016 roku (MIiB),
b) stanowienia prawa w Polsce, w tym braku aktów wykonawczych.

3. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zm. ustawy o finansach publicznych (PO),
b) o zm. ustawy o dochodach jst (PiS),
c) o zm. ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (MSWiA)),
d) o zm. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (PO),
e) o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich… (MS),
f) o sołtysach i radach sołeckich (PSL),
g) o zm. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (MŚ),
h) o zm. ustawy o repatriacji (RM),
i) o zm. ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (MRiF),
j) o zm. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MZ),
k) o zm. ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (MRiRW),
l) o dokumentach publicznych (MSWiA).

4. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) RM zm. rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych,
b) MRPiPS zm. rozporządzenie ws. Rady Działalności Pożytku Publicznego,
c) RM zm. rozporządzenie ws. stawek opłat za korzystanie ze środowiska,
d) MRiF zm. rozp. ws. sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń,
e) MRiF zm. rozporządzenie ws. rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy,
f) MRiF zm. rozporządzenie ws. zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień,
g) MRPiPS ws. szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania,
h) MEN zm. rozporządzenie ws. organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia delegatur,
i) MŚ w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

5. Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020.

6. Projekt Krajowych ram polityki Rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

7. Projekt Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia dla Przyszłości”.

8. Ustalenie terminu i porządku obrad XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Serocku (21-22 marca 2017)

9. Przedstawienie propozycji kalendarza ZMP na 2017 r. – 100-lecie Związku.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Białego Boru ze Związku.

11. Korespondencja do rozpatrzenia.

12. Sprawy wniesione.