23 listopada członkowie Zarządu zaopiniują m.in. projekty ustaw: tzw. inwestycyjnej, o jawności życia publicznego, o transporcie drogowym i o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Posiedzenie Zarządu ZMP w Jarocinie (23 listopada od godz. 16.00 - Hotel Jarota, Jarocin, ul. Sportowa 6)

Przed posiedzeniem Zarządu Związku o godz. 12.30 w Jarocińskim Ośrodku Kultury (Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1) odbędzie się ogłoszenie wyników XIII edycji Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” (zaproszenie w załączeniu, na to wydarzenie można zarejestrować się tutaj ).

Porządek obrad posiedzenia Zarządu (od godz. 16.00):

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Krakowie.
2. Informacje bieżące w sprawach legislacyjnych.
3. Przyjęcie stanowisk w sprawie:
a) ustawy inwestycyjnej,
b) ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym,
c) założeń ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
4. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o jawności życia publicznego (PRM)
b) o zasadach wspierania nowych inwestycji (MR),
c) o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (MIB),
d) o rekompensacie niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.(MS),
e) o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (MC),
f) o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (PiS),
g) o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (PiS).
h) z zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (PiS),
i) o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (komisyjny),
j) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (KUKIZ’15),
k) o zmianie ustawy o pomocy społecznej (KUKIZ’15),
5. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) MEN ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2018,
b) MEN ws. udzielania jst dotacji celowej z BP na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
c) MRiF ws. wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016,
d) MŚ ws. nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.
e) MEN zmieniającego rozporządzenie ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
f) MEN zm. rozp. ws. szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
g) MEN zm. rozp. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,
h) MRPiPS zm. rozp. ws. stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności (…) pracownika socjalnego,
i) MIiB zm. rozp. ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach,
j) MZ ws wymagań dla systemów monitorowania opieki zdrowotnej oraz ich minimalnej funkcjonalności,
k) RM ws. przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa wraz z projektem Polityki Surowcowej Państwa,
l) MŚ ws. wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.
6. Projekt uchwały RM ws. „Programu ograniczania przestępczości (…) Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2018-2020”.
7. Projekt zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
8. Projekt zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR ma lata 2014-2020.
9. Korespondencja do rozpatrzenia.