Podczas posiedzenia 18 stycznia członkowie Zarządu ZMP zaopiniowali projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz przyjęli stanowisko sprawie rządowego projektu ustawy o „śmieciach”.

Nie zgadzamy się na nagonkę na samorządowców

Na wniosek prezydenta Poznania, członka Zarządu ZMP, Jacka Jaśkowiaka, Zarząd ZMP postanowił w najbliższych dniach wystosować do Prezesa Rady Ministrów, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pismo w sprawie sprawdzenia, czy działania telewizji publicznej i organów prokuratury prowadzone wobec niektórych samorządowców – np. śp. Pawła Adamowicza, Hanny Zdanowskiej czy Ryszarda Brejzy - były zgodne z prawem i czy mieszczą się w ramach misji mediów publicznych. Zarząd ZMP nie zgadza się na nagonkę i na bezpośrednie napastowanie przedstawicieli samorządu, które dotykają nie tylko ich samych, ale i całe rodziny. Zdaniem reprezentantów miast, organy państwa nie mają prawa być wykorzystywane do zwalczania samorządowców, dlatego należy to skontrolować. APEL PREZYDENTÓW z 26 stycznia - w załączeniu.

Więcej elastyczności w strategii rozwoju regionalnego

Przedstawiciele samorządów miejskich zasiadający w Zarządzie pozytywnie zaopiniowali projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (stanowisko w załączeniu), który rozwija priorytety sformułowane w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dokument ten jednak zawiera kilka zapisów, które wymagają korekty. Strategia musi być w opinii ZMP uelastyczniona we wszystkich tych fragmentach, gdzie wymienia konkretne miasta i obszary w formie zamkniętych list, ze względu na dynamiczne zmiany wskaźników, na podstawie których one powstały.

Jednym z narzędzi wymienionych w Strategii, które zasługują zdaniem ZMP na wyróżnienie, są porozumienia terytorialne, oparte na współpracy samorządów lokalnych i innych interesariuszy polityki rozwoju. One jednak również wymagają elastycznego podejścia krajowych i regionalnych koordynatorów polityki rozwoju.

Konieczna jest ponadto pilna analiza zróżnicowań w województwie dolnośląskim, które dołącza do regionów przejściowych, a także w tych innych, które w najbliższym czasie uzyskają ten status. Zwrócono uwagę na nieodpowiednie uwzględnienie w Strategii priorytetu SOR dotyczącego wykorzystania potencjału aglomeracji. Trzeba uzupełnić Strategię o odpowiedni program rozwoju aglomeracji i stworzenie ustawowych narzędzi do koordynacji rozwoju także dla innych aglomeracji, a nie tylko Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Konieczne zmiany systemowe w kwestii odpadów

Zarząd ZMP podjął stanowisko (w załączeniu) w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym podkreśla, że niezbędne jest stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, który - oprócz spójnych przepisów kilku tworzących go ustaw - musi doprowadzić do:

  • zwiększenia zainteresowania obywateli segregacją,
  • rozwiązania problemu braku segregacji w osiedlach budownictwa wielorodzinnego,
  • stworzenia rynku odbiorców odzyskiwanych surowców wtórnych oraz
  • wyegzekwowania odpowiedzialności producentów różnych towarów i opakowań.

Nie wystarczy bowiem uchwalenie z wielkim opóźnieniem niespójnych przepisów i przerzucenie odpowiedzialności na gminy.

Chociaż Ministerstwo Środowiska uwzględniło szereg uwag środowisk samorządowych do pierwotnej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ZMP pozytywnie ocenia odstąpienie od obligatoryjnego objęcia systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych, zapisy dotyczące nieruchomości letniskowych czy sposobu odbioru odpadów z tzw. nieruchomości mieszanych), projekt wymaga jednak dalszej dyskusji z udziałem ekspertów i zmian wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i reprezentujących ich środowisk samorządowych. Chodzi często o doprecyzowanie przepisów, które w pełni umożliwi ich wykorzystanie przez JST w sposób minimalizujące ryzykosporów interpretacyjnych (np. w zakresie kryteriów i sposobu kontroli selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

ZMP zauważa w przeciągu kilkunastu ostatnich miesięcy niepokojące zjawisko radykalnego wzrostu kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikające z nakładania się na siebie wielu niekorzystnych składowych kosztowych, m.in. nowych obowiązków (jak monitoring wizyjny, zabezpieczenie finansowe roszczeń, regulacja tytułów prawnych do nieruchomości, wymogi przeciwpożarowe), ograniczenia czasu magazynowania odpadów, gwałtownego wzrostu kosztów składowania czy trudności ze zbytem surowców wtórnych.

W trakcie spotkania w Gdańsku w poczet miast członkowskich przyjęto Stepnicę, Zgierz i Białystok. Z członkostwa zrezygnowały - Człuchów, Sulęcin, Nowa Dęba i Zamość. Obecnie do Związku należy 299 miast.

Joanna Proniewicz,
rzecznik prasowy ZMP