Ministerstwo Rozwoju zaprasza miasta do udziału w partnerstwach Agendy Miejskiej UE dotyczących: ochrony klimatu, energii, zamówień publicznych i zrównoważonego kształtowania przestrzeni.

Informacja na temat możliwości zgłaszania udziału
w przyszłych partnerstwach Agendy Miejskiej UE
w ramach prezydencji maltańskiej w Radzie UE

Szanowni Państwo
Prezydenci i burmistrzowie miast członkowskich ZMP


Uprzejmie informujemy o możliwości składania aplikacji do udziału w ostatnich czterech partnerstwach Agendy Miejskiej UE, których uruchomienie jest planowane w ramach prezydencji maltańskiej w Radzie UE (I połowa 2017 r.).

Tematy partnerstw to:
  • Climate adaptation
  • Energy transition
  • Innovative and responsible public procurement
  • Sustainable use of land and Nature-Based solutions
W związku z tym zapraszamy do udziału w pracach tych partnerstw przedstawicieli zainteresowanych miast, związków, stowarzyszeń i innych instytucji.
Informujemy również, że Ministerstwo Rozwoju zgłosiło swoją kandydaturę do koordynacji partnerstwa Sustainable use of land and Nature-Based solutions.


W celu zgłoszenia chęci udziału w partnerstwie, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej fiszki (w języku angielskim) oraz odesłanie na adres e-mail: miasta@mr.gov.pl w terminie do 17 stycznia br.

Do każdego partnerstwa zostanie wybrany jeden polski przedstawiciel reprezentujący władze lokalne, którego kandydatura zostanie zarekomendowana prezydencji oraz Komisji Europejskiej. Mając na uwadze rekomendacje z dotychczasowych partnerstw, starający się o członkostwo w partnerstwie powinni być ekspertami w danej dziedzinie oraz liczyć się z koniecznością poświęcenia odpowiedniej ilości czasu i pracy na te działania. Dodatkowym atutem będzie zapewnienie przez potencjalnych partnerów możliwości współpracy i sieciowania z innymi podmiotami zainteresowanymi tym tematem (np. w ramach istniejących sieci, związku czy stowarzyszenia). Wszyscy wnioskodawcy proszeni są o przedstawienie swojego profilu (maksymalnie 2 str.) zgodnie z załączonym szablonem fiszki.
Rekomendacje Ministerstwa Rozwoju otrzyma partner spełniający w największym stopniu powyższe kryteria, czyli będący ekspertem w danym temacie, wykazujący się odpowiednim doświadczeniem oraz zapewniający współpracę z innymi zainteresowanymi tematem podmiotami.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w ramach prezydencji słowackiej, do udziału w partnerstwach zakwalifikowali się przedstawiciele miasta Kielce w partnerstwie - Miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce oraz Gdyni w partnerstwie - Mobilność miejska.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: miasta@mr.gov.pl lub wiktoria.saganowska@mr.gov.pl.
Więcej informacji na temat funkcjonowania partnerstw znajdą Państwo w załączniku Paktu Amsterdamskiego pn. Working Programme of the Urban Agenda for the EU.
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/201...
Zachęcamy również Państwa do przejrzenia zakładki na stronie Agendy Miejskiej pn. Partnerstwa – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:
http://urbanagendaforthe.eu/qas-partnerships/


Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji!
Wydział Polityki Miejskiej
Departament Strategii Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju
miasta@mr.gov.plPakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE, przyjęty w dniu 30 maja br., podczas nieformalnego spotkania ministrów państw członkowskich UE ds. rozwoju miast, tworzy nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy zainteresowanych stron w celu wzmocnienia wymiaru miejskiego polityk UE.


Dzięki Agendzie Miejskiej miasta będą miały możliwość uczestniczenia nie tylko we wdrażaniu, ale także w kształtowaniu przyszłych polityk unijnych, prawodawstwa, instrumentów finansowych oraz dzielenia się najlepszymi praktykami. Dlatego kluczowym mechanizmem realizacji Agendy jest współpraca przedstawicieli państw członkowskich UE, właściwych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, miast, organizacji i ekspertów zajmujących się tematyką rozwoju miast na poziomie europejskim, w ramach partnerstw.

Celem partnerstw, tworzonych na zasadzanie dobrowolności, będzie wypracowanie wielopoziomowego i wielowymiarowego podejścia oraz analiza danego tematu Agendy Miejskiej. Partnerstwo składa się z około 15-20 uczestników. Jego kompozycja powinna być zbalansowana geograficznie, a wśród członków powinni znaleźć się przedstawiciele zarówno dużych, średnich i mniejszych miast. Czas trwania partnerstwa szacuje się na około 3 lata. Jego uczestnicy opracują Plan Działania adresujący rzeczywiste potrzeby i propozycje konkretnych rozwiązań dla danego tematu Agendy Miejskiej, w obszarze:

  • lepszego stanowienia prawa (np. lepsza koordynacja polityk, spójne wdrażanie przepisów i instrumentów).
  • finansowania (np. integracja tradycyjnych oraz innowacyjnych źródeł finansowania, poprawa finansowania i wdrażania).
  • wzmacniania wiedzy i wymiany doświadczeń.
Każdy temat priorytetowy będzie realizowany przez jedno partnerstwo. W wyniku realizacji Planu Działania powstaną konkretne propozycje w ww. obszarach, związane z tematem partnerstwa, które będą niewiążącym wkładem w proces kształtowania przyszłego i rewizji istniejących przepisów prawa, instrumentów i inicjatyw UE.