Podczas posiedzenia w Gdańsku 3 czerwca członkowie Zarządu ZMP zadeklarowali gotowość podjęcia dyskusji nad ustanowieniem wspólnej nagrody środowiska samorządowego im. Pawła Adamowicza.

Przedstawiciele miast na spotkaniu w Gdańsku zdecydowali o przekazaniu uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (MF), który zakłada dostosowanie przepisów dotyczących systemu kontroli zarządczej dotyczących m.in. sposobu i trybu wyznaczania oraz rozliczania celów. Zastrzeżenia budzi zwiększenie zakresu zadań i odpowiedzialności prezydenta miasta, a także ograniczenie kompetencji i odpowiedzialności kierownika jednostki organizacyjnej JST. Członkowie  Zarządu zwracali uwagę na doprecyzowanie kwestii związanych z audytem (upoważnienie do audytu osób, które nie są zatrudnione na stanowisku audytora, a które realizują audyt pod jego nadzorem).

Samorządowcy zasiadający w Zarządzie pozytywnie zaopiniowali projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (MI) pod warunkiem rekompensaty utraconych dochodów. Nowelizacja zakłada m.in. zmiany korzystne dla obywateli - zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów, rezygnację z wydawania kart pojazdu dla pojazdów samochodowych. Jednak zmniejszenie obciążeń finansowych dla mieszkańców wiąże się z utratą dochodów powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu, bez zmniejszenia zadań rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy. Projekt generuje pewne oszczędności, ale równocześnie nakłada na starostów nowe zadania (np. wysyłanie dokumentów i tablic rejestracyjnych do właścicieli pojazdów lub dealerów). Zwracano uwagę na to, że w praktyce wejście w życie wielu rozwiązań uzależnione jest od gotowości systemu informatycznego, dlatego potrzeba więcej czasu na testy i potwierdzenie jego sprawności.

Reprezentanci miast członkowskich ZMP pozytywnie zaopiniowali poselski projekt ustawy o statusie i ochronie symboli Unii Europejskiej, który jest ich zdaniem logiczną konsekwencją zapewnienia temu symbolowi rzeczywistej ochrony prawnej poprzez rozszerzenie odpowiedzialności karnej za znieważenie flagi UE. Na wniosek Krzysztofa Kosińskiego, prezydenta Ciechanowa, zaproponowano jednak zliberalizowanie projektu ustawy pod kątem rozszerzenia możliwości podnoszenie i umieszczania flagi w innych okresach i miejscach niż jest to wskazane w ustawie. Jest to konieczne, gdyż w praktyce obywatele używają flag dla poparcia uczestnictwa Polski w strukturach UE w innych przypadkach niż jest to określone w projekcie.  

Członkowie Zarządu ustalili, że stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (PiS) zostanie wydane po otrzymaniu opinii Gdańska na ten temat. W trakcie dyskusji podkreślano, że bez porozumienia z administracją rządową nie powinny być odbierane JST zadania i majątek. Tego typu działania nie mogą mieć cech wrogiego przejęcia. (opinia Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich w tej sprawie - w załączeniu.)

Zarząd ZMP poparł petycję do Premiera, którą wystosowały m.in. cztery małopolskie miasta członkowskie – Kraków, Niepołomice, Wieliczka, Skawina, w sprawie wprowadzenia obowiązku rejestracji i okresowych przeglądów kotłów na paliwo stałe, mając na uwadze poprawę jakości powietrza.

Uzgodniono, że Zarząd wyda opinię na temat projektu Prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w oparciu o uwagi zebrane ze wszystkich miast należących do ZMP - na następnym, lipcowym posiedzeniu Zarządu w Oleśnicy (opinie w tej sprawie można składać on-line - po zarejestrowaniu się w Strefie dla miast - tutaj - http://www.miasta.pl/strefa-dla-miast/stanowiska-i-uchwaly/226).

Zarząd Związku przyjął w poczet miast członkowskich - Wasilków i Stronie Śląskie. Podjęto uchwałę o wystąpieniu - na wniosek Rady Miasta - Kartuz z szeregów Związku.


Joanna Proniewicz
rzecznik prasowy ZMP