Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która obradowała 8 stycznia br., jednogłośnie postanowiła podjąć prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych polega na obniżeniu z 60 do 40% wymaganego udziału dofinansowania ze środków unijnych w realizacji projektów z obecnej perspektywy finansowej, przy których kredyty na wkład własny będą mogły być wyłączone z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Projekt zgłoszony przez Stronę Samorządową został przedstawiony przez sekretarza Komisji Wspólnej, Andrzeja Porawskiego. Wstępna opinia resortu finansów uznała pozytywne znaczenie projektu, zaznaczając jednak, że może on również wpłynąć na zwiększenie poziomu zadłużenia całego sektora publicznego a także – przy braku należytej ostrożności – zagrozić stabilności finansowej pojedynczych JST. Prace będą kontynuowane na następnym posiedzeniu Komisji. Biuro legislacyjne Senatu zaproponowało dwie istotne poprawki w projekcie, w pełni zaakceptowane przez senatorów i samorządowców.

Podczas posiedzenia przedstawiciele samorządów Pomorza Środkowego zaprotestowali przeciwko zamiarowi likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku. Pomysł resortu gospodarki morskiej jest niezgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wynikającą z niej polityką wspierania miast średnich, między innymi poprzez tzw. deglomerację. Oprócz głosów sprzeciwu środowisk samorządowych szczególnie gorzko wybrzmiało wystąpienie przedstawicieli związków zawodowych, którzy dowiedzieli się o utracie miejsc pracy z mediów.

Senator Wadim Tyszkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji, zgłosił dwa problemy, co do których Komisja podejmie dalsze działania:

- Sprawę bezzasadnego pozbawienia miasta Niepołomice legalnie działającego burmistrza i jego zastępcy, wobec których na podstawie niezweryfikowanego pomówienia ze strony CBA prokurator w Katowicach zastosował „środek zapobiegawczy”, polegający na zakazie pełnienia funkcji. Burmistrzom przysługuje prawo zaskarżenia tego postanowienia do sądu, który rozpatrzy skargę „bez zbędnej zwłoki”, tzn. …12 lutego !! Tymczasem w Niepołomicach komisarz demoluje gminę, a demokracja jest zawieszona na co najmniej ponad dwa miesiące de facto bez wiedzy sądu. Komisja zwróci się do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o wyjaśnienia.

- Sprawę wynagrodzeń pracowników samorządowych, w tym pochodzących z wyboru, których sytuacja po niezgodnej z EKSL, słynnej ingerencji rządu sprzed półtora roku urąga wszelkim zasadom. Komisja podejmie temat na podstawie m.in. projektu przedstawionego przez Związek Miast Polskich rok temu.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył senator Zygmunt Frankiewicz.

Retransmisja posiedzenia